Door op 7 juni 2013

RRAAM: Rijk – Regio – Amsterdam – Almere – Markermeer

De provincie Flevoland en de gemeente Almere werken aan een reactie op de concept-structuurvisie voor het de regio Amsterdam-Almere-Markermeer. Deze reactie, de zogenaamde ‘Zienswijze’ is besproken op de Statendag van 5 juni.

Dit gebied ligt in de Noordvleugel van de Randstad en is in Nederland één van de belangrijkste motoren van de economie en in Europa een regio die meetelt. Almere en Flevoland bieden ruimte voor ontwikkelingen, die elders in de Randstad geen plek meer vinden. Dat doen we graag, maar dan willen we wel dat de stad en de provincie zich evenwichtig ontwikkelen. Verdere groei moet leiden tot een gezonde stad in een complete provincie.

Daarom heeft de PvdA-fractie steeds benadrukt dat de plannen integraal ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden. We toetsen de afspraken met Rijk en Regio daar op.

Voor Almere 2.0 (Schaalsprong) en nu de structuurvisie gaan we uit van:

  • nadruk op groei aan de westkant van het huidige Almere
  • veel verschillende typen woningen, wijken en buurten
  • goede bereikbaarheid over spoor en weg: dat betekent
  • verdubbeling van de spoorlijn
  • verdubbeling van de A-6
  • de IJmeerverbinding
  • voldoende werkgelegenheid
  • voorzieningen in onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en sport/rereatie, passend bij een grote stad
  • goed beheer van de bestaande stad

De plannen in de concept-structuurvisie zien er, wat dat betreft, goed uit, maar we zijn er nog niet gerust op dat deze ook leiden tot goede, harde afspraken. Wij willen een besluit over het geheel, inclusief de IJmeerverbinding, vóórdat aan de uitbreiding in de woningbouw begonnen wordt. Concreet: vóórdat er een schop de grond in gaat voor Almere Pampus.

Provinciale Staten hebben in goed overleg met het college van Gedeputeerde Staten de Zienswijze nog wat aangescherpt.