PvdA treedt toe tot nieuwe meerderheidscoalitie

15 maart 2018

De PvdA gaat samen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het nieuwe dagelijkse bestuur voor de provincie Flevoland vormen. Zo luidt het advies van informateur Bas Jan Van Bochove dat op donderdag 15 maart aangeboden is aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek.

De vijf partijen gaan samen een nieuw meerderheidscollege vormen en leveren ieder een eigen gedeputeerde. De nieuwe coalitie was noodzakelijk na de ontstane bestuurscrisis waarbij de gedeputeerden op 1 maart hun ontslag hebben ingediend.

“Verantwoordelijkheid nemen”
“Flevoland moet snel weer een goed en slagvaardig bestuur krijgen. Er liggen belangrijke opgaven waar we ook als PvdA verantwoordelijkheid voor willen nemen”, aldus PvdA-fractievoorzitter Peter Pels. “We zijn blij dat we deze 5 partijen tot een overeenstemming zijn gekomen en we zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet”.

Meerderheidscoalitie
In de afgelopen weken heeft de informateur met alle fracties uit Provinciale Staten gesprekken gevoerd over de ontstane situatie. Daaruit bleek dat een meerderheid van de fracties van mening is dat er behoefte is aan stabiliteit en continuïteit en dat de voorkeur daarbij uitging naar een brede meerderheidscoalitie. Uit die gesprekken bleek dat de  combinatie  VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie op basis van de inhoud de meest reële kans van slagen had.

Coalitieakkoord uitgangspunt
Het huidige coalitieakkoord ‘innovatief en ondernemend’ biedt voor de PvdA voldoende ruimte en financiële middelen om direct slagvaardig vorm en inhoud te geven aan beleid op belangrijk dossiers zoals het Openbaar Vervoer en de Energietransitie. De PvdA heeft het coalitieakkoord op inhoud grotendeels gesteund, zeker waar het voortzetting van eerder beleid betreft waar de PvdA jarenlang verantwoordelijkheid voor heeft gedragen. Waar we als PvdA vonden dat het beter kon hebben we daar verbetervoorstellen over ingediend die grotendeels zijn overgenomen, zoals bijvoorbeeld over het langer beschikbaar houden voor de middelen voor de jeugdzorg.

Extra accenten
De 5 partijen hebben afgesproken een aantal extra accenten te zetten bovenop het bestaande coalitieakkoord. Daarbij gaat het om:

  • Energie agenda: een versnelling, aanscherping en participatie door Flevolanders, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven.
  • Openbaar vervoer: we maken een businesscase voor alle gebieden waarvoor in de komende collegeperiode (2019-2023) een concessie moet worden verleend. Op basis van een goede en gedegen businesscase zijn we bereid te overwegen of er middelen toegevoegd moeten worden.
  • Oostvaardersplassen: We wachten het advies van de commissie Van Geel af. Daarna is het een vrije kwestie.
  • Opgave Krachtige samenleving (één van de opgaven van de Omgevingsvisie): Er komt een uitwerkingsplan om tot de besteding van de beschikbaar gestelde middelen te komen.

Krachtig signaal
“We geven met deze coalitie een krachtig signaal af aan de inwoners van Flevoland. We gaan samen aan de slag en daar wil de PvdA graag een actieve bijdrage aan leveren. Het is belangrijk dat op voor ons belangrijke dossiers als openbaar vervoer, krachtige samenleving en de energietransitie snel resultaten worden geboekt”. De PvdA wil daarnaast werken en bijdragen aan het herstel van vertrouwen en een betere samenwerking tussen GS en PS.

Het rapport van de informateur wordt op dinsdag 20 maart besproken in Provinciale Staten. Daarna wordt duidelijk wie de PvdA als kandidaat zal voordragen en hoe de portefeuilleverdeling eruit komt te zien.

Met het oog op de campagne voor gemeenteraadsverkiezingen is in overleg met de gewestelijke voorzitter besloten op dit moment geen extra gewestelijke vergadering te houden over de collegedeelname maar dit te bespreken op de gewestelijke vergadering in april.

Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar fractievoorzitter Peter Pels (p.pels@flevoland.nl) of gewestelijk voorzitter Bahreddine Belhaj (pvdagewestflevoland@gmail.com).