Door op 1 februari 2014

PvdA Flevoland positief over RRAAM

Na jarenlange plannenmakerij sloten het Rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland eind vorig jaar een overeenkomst over de verdere groei van Almere, kortweg RRAAM (Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer). Deze visie voorziet in de bouw van 60 duizend woningen en 100 duizend arbeidsplaatsen in Almere. Verder moet de regio Amsterdam-Almere beter bereikbaar worden. En het Markermeer en IJmeer moeten uitgroeien tot een groot natuur- en recreatiegebied.  De PvdA Flevoland is positief over het akkoord. Het is bijzonder dat in tijden van economische krimp dit akkoord toch tot stand gekomen is en er fors geïnvesteerd wordt in verstedelijking, bereikbaarheid en natuur en recreatie. De PvdA vindt het winst dat de visie op de ontwikkeling van de stad (met een oriëntatie op de westzijde en de toevoeging van nieuwe woonmilieus) overeind is gebleven. De PvdA vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in een complete stad, inclusief voorzieningen. Een verschil met eerdere plannen is dat een einddatum ontbreekt. Het groeitempo wordt losgelaten en volgt de ontwikkelingen op de markt. Hiermee ontstaat rust op de woningmarkt en kan de economische ontwikkeling gelijke tred houden.

Dankzij een motie van de PvdA in de Tweede Kamer blijft de IJmeerverbinding de voorkeursvariant voor het verbeteren van de plannen. In tegenstelling tot het eerdere standpunt wordt pas een besluit genomen over de verbinding na de bouw van 25 duizend woningen. De PvdA is blij dat de IJmeerverbinding nog op de kaart staat, maar vindt de gefaseerde ontwikkeling een risico. “Als de bouw stagneert bij 20 duizend woningen, ben je opnieuw een bereikbaarheidsprobleem aan het creëren”, aldus fractievoorzitter Peter Pels.

De PvdA is blij dat de plannen op een breed draagvlak kunnen rekenen. De gemeenteraad van Almere ging eerder unaniem akkoord met deze overeenkomst. Naast het Rijk worden de plannen gesteund door de provincies Noord-Holland en Utrecht, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor een tijdige verdubbeling van het spoor, conform eerdere afspraken met het Rijk. Waar er wel afspraken zijn gemaakt over het extra geld dat de gemeente Almere krijgt ontbreken deze nog voor de extra middelen die de provincie Flevoland krijgt. Ook dat is voor de PvdA nog een aandachtspunt.

Provinciale Staten nemen op 19 februari een besluit over de RRAAM overeenkomsten.