Door Willem de Jager op 5 juni 2016

Motie Jeugdzorg aangenomen door Provinciale Staten

De PvdA Flevoland heeft op 25 mei bij de behandeling van de jaarstukken aan Provinciale Staten voorgesteld om de bestemmingsreserve jeugdzorg van € 2,5 miljoen langer beschikbar te houden, zodat gemeenten een regionale vraag kunnen indienen om daarmee knelpunten op te lossen die voortkomen uit de transitie jeugdzorg. Het amendement, dat mede werd ingediend door CU en 50+, heeft een meerderheid in de Staten gehaald. Hiertoe moest het amendement, op verzoek van coalitiefracties VVD, CDA, SP en D66, wel worden afgezwakt. Zij vinden namelijk dat gemeenten nog slechts de tijd moeten krijgen tot 1 juli voor een verzoek dat ligt op het gebied van zogenoemde ‘snijvlakprojecten’. Ergo: een mooi resultaat, maar met een duidelijke boodschap en opdracht aan de gemeenten. En een signaal dat de coalitie zuinig is met sociaal beleid…

Spreektekst PvdA Flevoland inzake bestemmingsreserve jeugdzorg

“Dan naar het springende punt van de jaarstukken; de bestemmingsreserve Jeugdzorg. Het college stelt voor om de bestemmingsreserve Jeugdzorg op te heffen en de € 2,5 miljoen vrij te laten vallen. De PvdA deelt deze opvatting absoluut niet! De transitie jeugdzorg is een majeure operatie en de gemeenten worden, op basis van de overgang van het historisch verdeelmodel naar het objectieve verdeelmodel, geconfronteerd met forse bezuinigingen. De gemeenten hebben niet alleen te maken met een stelselwijziging, maar moeten ook meer doen met minder geld zonder dat er sprake is van een overgangsperiode. In Denemarken heeft men zes jaar lang een parallel systeem gehanteerd en zijn de bezuinigingen pas daarna doorgevoerd. Nu gaan wij niet over landelijk beleid, maar wel over onze eigen portemonnee. Daarom zijn wij van mening dat het goed is om de beschikbare reserve van € 2,5 miljoen overeind te houden en, op basis van een concrete regionale aanvraag, met een separaat voorstel naar de Staten te komen. Dat was ook onze bedoeling met de motie van 1 juli 2015 die op brede steun in de Staten kon rekenen. Daarna hebben we op 9 december 2015 een zinvolle behandeling gehad in de commissie bestuur, waarin de gedeputeerde heeft gezegd ook zo te zullen acteren. Vervolgens is er op 9 maart 2016 een regionale aanvraag ingediend en is hetzelfde beslispunt als vorig jaar door het college aan ons voorgelegd. Daarmee lijkt het alsof de Staten niet erg serieus worden genomen. Wij willen met het indienen van een amendement een handreiking doen om de procedure alsnog ordentelijk te laten verlopen. De kern van het amendement is dat het geld voorlopig gereserveerd blijft en dat er sprake moet zijn van een redelijke tijdspanne om een goede aanvraag in te kunnen dienen. Voor alle duidelijkheid: wij zeggen daarmee niet dat de € 2,5 miljoen ook automatisch besteed moeten worden aan de ingediende plannen. Dat is afhankelijk van de plannen die we dan graag op hun merites willen beoordelen. Maar het overdragen van een slanke bruid die vervolgens een paar jaar aan anorexia leidt is wat de PvdA betreft niet de bedoeling. Laten we de jeugdzorg goed en verantwoord overdragen.”

Willem de Jager, fractie PvdA Flevoland

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager