Jaarverslag 2018 Provincie Flevoland

30 mei 2019

In de jaarstukken legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af over wat men heeft gedaan, wat daarmee is bereikt en wat het heeft gekost. Het jaar 2018 was het laatste volledige jaar van deze Statenperiode. Een bijzonder jaar, omdat de coalitie in dit jaar van samenstelling is veranderd. De SP maakte plaats voor de ChristenUnie en PvdA. De ‘nieuwe’ coalitie is verder gegaan met de uitvoering van het bestaande coalitieakkoord waarbij op onderdelen nadere accenten zijn aangebracht.

Veel bereikt

De PvdA is tevreden dat veel van de voornemens in deze laatste periode zijn afgerond of echt in beweging zijn gezet. Belangrijke dossiers daarbij waren in 2018: de oplevering van Flevokust Haven, het programma Nieuwe Natuur, het nieuwe beleidskader Oostvaardersplassen, de Flevolandse Energie Agenda, de toekenning van de status van Nationaal Park voor Nieuwland, de aanleg van de Marker Wadden, het windpark Zeewolde en de vaststelling van de Omgevingsvisie. Verder is er binnen alle programma’s voortgang geboekt en is uitvoering gegeven aan de opgaven in het college uitvoeringsprogramma (CUP).

Verbindingen leggen

Meer dan te voren is duidelijk dat ontwikkelingen en vraagstukken verder gaan dan onze bestuurlijke provinciegrenzen. Concrete vraagstukken als duurzame visserij, de gevolgen van de Brexit, het maatschappelijk debat over luchtvaart en mobiliteit, het ecologisch beleid rond de Oostvaardersplassen en het gesprek over dierenwelzijn maken ook onderdeel uit van de landelijke en de Europese agenda. De PvdA vindt het verstandig dat GS haar invloed heeft aangewend om de regionale belangen te behartigen en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale ontwikkelingen en opgaven.

Uitwerking Omgevingsvisie

De eerste fase van de uitwerking van de Omgevingsvisie (2017) is afgerond. Hierbij is herkenning en draagvlak gezocht bij de nieuw samengestelde colleges in de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen. In de Uitvoeringsagenda ‘Samen maken we Flevoland’ heeft GS de gemeenten, inwoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om de belangrijke opgaven voor deze regio gezamenlijk aan te pakken.
De PvdA hecht veel waarde aan deze aanpak omdat door het zoeken van draagvlak en betrokkenheid om samen te werken aan de grootste maatschappelijke opgaven de effectiviteit van beleid toeneemt. Omdat Flevoland als jongste provincie nog volop in ontwikkeling is, juichen wij een benadering vanuit de maatschappelijke opgaven toe.
Wat de PvdA betreft laten we ons in de nieuwe bestuursperiode dan ook niet leiden door de gedachte dat het wettelijke takenpakket onze agenda bepaalt, maar dat we doen wat nodig is om te bevorderen dat Flevoland een sterke en sociale provincie is waarin goed wonen, werken en recreëren voor iedereen bereikbaar is.

Positief rekeningresultaat

In het jaar 2018 is een positief resultaat gerealiseerd van € 8,7 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma’s uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de opcenten motorrijtuigenbelasting, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De PvdA vindt het jammer dat de voortgang hier en daar lager was dan verwacht. Het komt wel goed van pas dat de kosten voor de bedrijfsvoering beperkt konden worden gehouden en dat de inkomsten via de opcenten hoger zijn uitgevallen.
Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de Programmabegroting 2019) licht gestegen van € 16,4 mln. naar € 16,5 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2019 niet gewijzigd (€ 23,0 mln.). De dekkingsgraad blijft daarmee afgerond 1,4 en ligt binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019.

De PvdA is van oordeel dat het weerstandsvermogen en de risicobeheersing op orde zijn.

Bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat 2018 bedraagt € 8,7 mln. positief. In verband met onontkoombare uitgaven (categorie A: € 5.450.000) en uitgaven met betrekking tot de meerjarenprogramma’s of doorgeschoven activiteiten (categorie B: € 3.254.000) zijn voorstellen voor resultaatbestemming gedaan. Hiermee wordt het volledige resultaat 2018 bestemd. De PvdA kan instemmen met het bestemmen onder categorie B, inclusief € 130.000,- ten behoeve van promotie Nationaal Park Nieuw Land om het Verhaal van Flevoland verder vorm en inhoud te geven.
Met betrekking tot het bestemmen voor onderhoud bestaande infrastructuur vragen wij ons af of dit de goede werkwijze is. In de Programmabegroting 2019 is gerapporteerd over risico’s met betrekking tot de financiële dekking van de handhaving van de vastgestelde onderhoudsniveaus van onze infrastructuur. Gezien het huidige verloop van de voorziening voor “Niet Jaarlijks Onderhoud” (NJO) is er in 2022 een tekort van € 5,4 mln. Gemeld is dat in het voorjaar 2019 de financiële en inhoudelijke kaders voor beheer en onderhoud opnieuw worden geactualiseerd (strategische uitvoeringsprogramma’s 2.0) en ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dan zal opnieuw de totale budgetbehoefte worden bepaald voor de drie vormen van onderhoud, zijnde het Jaarlijks Onderhoud, het Niet Jaarlijks Onderhoud en de vervangingsinvesteringen.
Voorgesteld wordt nu om in ieder geval een bedrag ter hoogte van het geprognosticeerde tekort in de voorziening NJO (€ 5,4 mln.) voor dit doel beschikbaar te houden. Hiermee wordt naar het oordeel van de PvdA vooruitgelopen op een integrale afweging m.b.t. onderhoud bestaande infrastructuur. Ook doorkruist dit de P&C cyclus van Perspectiefnota (financiële en inhoudelijke kaders stellen) en Programmabegroting (integrale afweging en besluitvorming).
Op basis van de aanvullende onderbouwing door GS aangaande de extra dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) Infrastructuur kan de PvdA echter instemmen met het voorstel. Het is immers een zogenoemde ‘no regret’-maatregel die hoe dan ook moet gebeuren. Onveilige situaties en financiële claims willen we niet. We snappen ook dat de marktontwikkelingen maken dat er nu meer betaald moet worden om hetzelfde onderhoudsniveau te kunnen handhaven. En dus gaat de inhoud bij ons boven de procedure.

Nota Reserves en voorzieningen

Om de doelmatigheid en slagvaardigheid van de provincie te vergroten hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 (PS van 16 december 2015), besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor een aantal reserves bij GS neer te leggen. Het betreft hier de reserves Personeel, Sport, Gladheidsbestrijding, Flevokust Haven, Doorgeschoven activiteiten en Mobiliteit. Nadien is bij de instellingsbesluiten van de reserves Economisch Programma en Dekking afschrijvingslasten besloten deze te delegeren aan GS. De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die PS daarvoor hebben vastgelegd.
De PvdA vindt het wenselijk om de nota Reserves en voorzieningen z.s.m. te agenderen om te bezien of doelmatigheid en slagvaardigheid nog in evenwicht zijn met de kaderstellende budgetbevoegdheid van Provinciale Staten. Wij vragen daarom al enige tijd om een herijking van dit document. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dat dit dossier direct na het zomerreces geagendeerd kan worden. Wij zien het document echter nog graag voor het reces tegemoet, zodat nieuwe piketpaaltjes geslagen kunnen worden met betrekking tot de omvang van reserves en voorzieningen. Dit raakt ook het belangrijke budgetrecht van Provinciale Staten.

Willem de Jager, fractievoorzitter PvdA Flevoland