Door Willem de Jager op 25 september 2016

Weinig duurzame ambitie bij coalitie

Woensdag 21 september jl. zijn Provinciale Staten Flevoland op voorstel van Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen Enexis Holding N.V. De fractie van de PvdA heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de voorgenomen verkoop van deze aandelen Enexis. We zijn immers geen bank, de aandelen zijn niet van strategisch belang voor de provincie, ons belang is bijzonder klein (0,02%) en er lag een financieel aantrekkelijk aanbod om te verkopen.

Sinds de start van de provincie in 1986 heeft de provincie aandelen in energie- en netwerkbedrijven in het publieke belang van de energievoorziening. Enexis Holding N.V. is één van de verbonden partijen van de provincie Flevoland. Sedert 1 januari 2016 heeft Enexis geen energienetwerk en geen klanten meer in de provincie Flevoland. Alle belangen van Enexis Holding N.V. in de provincie Flevoland zijn overgedaan aan Alliander N.V. Hierdoor heeft Enexis geen belang meer bij het (zeer kleine) aandeelhouderschap van de provincie Flevoland.

Verkoop van de Flevolandse aandelen brengt de aandelenportefeuille van de provincie Flevoland in overeenstemming met het feitelijke belang. Enexis Holding N.V. doet een aantrekkelijk aanbod voor de inkoop van het aandelenpakket aan Flevoland. Enexis heeft in de brieven voor het aandelenpakket van Flevoland een definitieve waardering van € 31,86 per aandeel aangegeven, in totaal € 1.013.501. Flevoland heeft de aandelen in 1986 verworven voor ƒ 1 per aandeel.

Volgens de in het coalitieakkoord geformuleerde financiële uitgangspunten bepalen Provinciale Staten de bestemming van de opbrengsten via de reguliere planning- en controlcyclus. Dit om een integrale afweging mogelijk te maken. In de Zomernota 2016 wordt hiertoe een voorstel opgenomen. In dit kader kan de motie die op 18 juni 2009 door Provinciale Staten is aangenomen wellicht een rol spelen. In deze motie hebben de Staten het college opgedragen om voor de dekking van een stimuleringsfonds voor verduurzaming en/of innovatie op het gebied van duurzame energie en technieken, dekking te zoeken uit de verkoop van de aandelen Nuon en Essent.

De PvdA heeft samen met GroenLinks en Christen Unie bij de behandeling van dit voorstel een motie ingediend om ook daadwerkelijk te kiezen voor de bestedingsrichting ‘verduurzaming en/of innovatie op het gebied van duurzame energie en technieken’. Hiertoe hadden we, naast bovengenoemde, de volgende aanvullende argumenten: op 25 mei jl. hebben Provinciale Staten bij de bestemming van de middelen Escrow Essent herbevestigd dat het goed is om de middelen die vrij komen bij de verkoop van aandelen van energiebedrijven te reserveren voor duurzame energie(transitie). Dit voorstel zou daarmee logischerwijs in lijn liggen.

De PvdA heeft bovendien aangegeven dat provincie Flevoland de ambitie heeft om in 2030 100% energieneutraal te zijn. In 2016 zijn we op dit moment, volgens de nieuwe berekeningsmethode, slechts 50% energieneutraal. Er moet dus nog een fors tandje bij om die ambitie te realiseren. Ook is voor de periode tot maart 2019 slechts een budget van € 0,5 miljoen gereserveerd voor klimaat en energie. Dat schiet dus helaas niet erg op! Daarom hebben wij bepleit de middelen in lijn met eerdere besluitvorming en met onze gezamenlijke ambities te reserveren voor duurzame energie(transitie) en aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een voorstel hiertoe voor te bereiden.

Helaas haalde de motie geen meerderheid in Provinciale Staten, omdat de coalitiepartijen VVD, CDA, SP en D66 de motie niet hebben gesteund. Zij willen de handen vrijhouden om een nadere bestemming voor deze middelen te kunnen kiezen. De PvdA had gehoopt dat de coalitie wat meer ambitie zou hebben getoond met betrekking tot duurzaamheid. Jammer, maar helaas!

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager