Door op 3 december 2013

DE-on gewoon DOEN!

Er wordt al lang over gepraat: de oprichting van de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on). In 2009 besloten Provinciale Staten dat de opbrengsten van de verkoop van de aandelen van Essent en NUON, samen 6,5 miljoen euro, ingezet moesten worden voor de verduurzaming van de Flevolandse energiehuishouding. In eerste instantie werd toegewerkt naar een brede coalitie met de Flevolandse gemeenten en andere partijen. Toen eind 2012 bleek dat deze opzet niet haalbaar was, onderzocht de provincie alternatieven.

PvdA gedeputeerde Marc Witteman stelt namens het college voor de middelen onder te brengen in een nog op te richten stichting voor duurzame ontwikkeling. Op 27 november spraken de Staten opnieuw over dit onderwerp. Over de doelstelling van DE-on zijn de meeste partijen het eens. De politieke discussie gaat vooral over de organisatievorm en hoe deze zich tot de provincie verhoudt.

Wat betreft de PvdA heeft die discussie lang genoeg geduurd. “We willen nu vaart maken. Zoals een inspreker al opmerkte:  DE-on  is een anagram voor DOEN! Duurzaamheid kan echt een banenmotor voor Flevoland worden. Dat is nu harder nodig dan ooit”, betoogde fractievoorzitter Peter Pels. De PvdA ondersteunt de ambitie van het college. Duurzame projecten op het gebied van zon- en windenergie, maar bijvoorbeeld ook vergisting leveren een bijdrage aan de ambitie van Flevoland om klimaatneutraal te worden. Daarnaast leveren ze veel banen op.

De uitgangspunten bij de nieuwe opzet zijn: geen winstoogmerk en geen directe politieke betrokkenheid. Een stichting in combinatie met strikte subsidievoorwaarden is daarom de meest geschikte organisatievorm. Daarmee wordt het mogelijk om op korte termijn meters te maken. De 6,5 miljoen euro die als startkapitaal ter beschikking is wordt bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijke lening doorgezet  aan duurzame projecten die het nog net niet op eigen kracht redden in de markt. Daarmee wordt het project voor andere financiers mogelijk wel interessant. Ook andere partijen zoals gemeenten kunnen meedoen aan DE-on. Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie of lening  aan een specifiek project. Of door deel te nemen in de stichting DE-on door een subsidiebeschikking of een (renteloze) lening.  Zo ontstaat een vliegwiel, waarmee veel duurzame banen in Flevoland worden gecreëerd.

Provinciale Staten nemen in december een besluit over DE-on. Bij groen licht kan de stichting begin 2014 van start.