Door Willem de Jager op 2 juli 2015

Brede steun voor motie PvdA Flevoland om transitiebudget Jeugdzorg overeind te houden

Op voorspraak van de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Flevoland is besloten om de bestemmingsreserve Jeugdzorg, een potje van 2,5 miljoen euro om de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten soepel te laten verlopen, overeind te houden. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft de PvdA een motie ingediend, op basis waarvan het geld in ieder geval beschikbaar blijft tot de behandeling van de Jaarrekening in het voorjaar van 2016.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten was om deze middelen direct na het zomerreces via de Zomernota vrij te laten vallen aan de algemene middelen, omdat GS denkt dat deze middelen niet meer nodig zijn. Op dit punt verschillen de fractie van de PvdA en het college van GS van mening en inzicht. GS is van oordeel dat de 2,5 miljoen euro niet meer nodig is voor de transitie van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 naar de gemeenten is overgegaan.

De PvdA denkt dat dit budget in 2015 en 2016 nog wel nodig is, omdat de overgang nog niet is afgerond en de gemeenten voor een grote inhoudelijke en financiële opgave staan. Daarnaast vindt de PvdA dat dit geld hoe dan ook geoormerkt zou moeten blijven binnen het Sociaal Domein en dus niet moet vrijvallen in de algemene middelen. Tenslotte schakelt het rijk over van een historisch verdeelmodel van de budgetten per gemeente naar een zogenoemd objectief verdeelmodel. Dit nieuwe model pakt zeer ongunstig uit voor de Flevolandse gemeenten die dit ook in een gezamenlijke waarschuwingsbrief hebben laten weten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die de onderhandelingen voert met het rijk.

De motie van de PvdA is mede ingediend door Christen Unie en 50 Plus. Van de coalitiepartijen ondersteunden CDA en SP de motie. VVD en D66 hebben de motie uiteindelijk ook gesteund, alhoewel ze zich niet konden vinden in een aantal overwegingen. Hierdoor stemde tenslotte alleen de PVV tegen, omdat jeugdzorg niet langer een kerntaak is van de provinciale overheid. Naar het oordeel van de PvdA gaat het echter vooral om het belang van alle Flevolandse ouders en kinderen. Niemand is er bij gebaat wanneer met de overdracht van taken van provincie naar gemeenten het kind met het badwater wordt weggegooid. Integendeel, gemeenten moeten de kans krijgen deze taak op een verantwoorde wijze voor hun inwoners gestalte te geven.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager