Door Willem de Jager op 15 april 2017

100 jaar Zuiderzeewet: vieren, markeren én verdiepen!

De Zuiderzeewet van 1918 heeft de mogelijkheid gecreëerd om uiteindelijk de polders te realiseren waar het huidige Flevoland nu uit bestaat. Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet, één van de meest ingrijpende wetten in de
historie van Nederland, is vastgesteld. Deze wet legde de basis van Nederland
als waterland, dat inmiddels een sterk internationaal merk is waarop Nederland zich profileert. De afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de inpolderingen van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en de Flevopolders zijn voorbeelden van de manier waarop de Zuiderzeewet heeft ingegrepen op de vorming van ons land.

Flevoland is, als zelfstandige en zelfbewuste provincie, en met de grootste drooggelegde polder in de wereld dé plek om uitbundig stil te staan bij dit historische feit. Daarom is door Gedeputeerde Staten een eerste inventariserende ronde uitgevoerd bij diverse organisaties binnen en buiten Flevoland, die hebben aangegeven bij de viering betrokken te willen worden. Uit die inventariserende ronde is gebleken dat er door deze organisaties al initiatieven gepland of voornemens gemaakt zijn om in 2018 iets bijzonders te organiseren. Alle organisaties hebben de ambitie om de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet te maken tot een gezamenlijk feest met provinciale, nationale en internationale uitstraling voor en met inwoners, organisaties en bedrijven.

PvdA Flevoland kan zich goed vinden in het idee om in 2018 uitvoerig stil te staan bij 100 jaar Zuiderzeewet. Het is een prima aanleiding om het Verhaal van Flevoland te vertellen, om de actualiteit van onze geschiedenis onder de aandacht te brengen en om de relatief jonge Flevolandse identiteit te benadrukken. We kunnen in principe ook instemmen met de vier pijlers waarop de viering zal rusten:
1.  Markeren van 100 Jaar Zuiderzeewet met aansprekende hoogtepunten met nationale en internationale uitstraling.
2.  Verdiepen van de verworvenheden van de Zuiderzeewet met thematische congressen en bijeenkomsten.
3.  Feest voor Flevoland met lokale en provinciale initiatieven. Wat ons betreft wordt dit nadrukkelijk geen ‘exclusief bobofeestje’, maar een happening a la Waterlicht van Daan Roosegaarde op Schokland.
4.  Uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet: Flevoland als platform voor PR/marketing, communicatie, promotie en profilering.

PvdA Flevoland denkt dat we zo op een mooie manier meer bekendheid kunnen geven aan het historische perspectief van Flevoland, lokaal, regionaal, nationaal en
zelfs internationaal. In het jaar van 100 jaar Zuiderzeewet kunnen wij Flevoland laten zien en de diverse unieke monumenten die nauw verweven zijn met 100 jaar Zuiderzeewet, zoals bijvoorbeeld het Waterloopbos, aan een breed publiek zichtbaar maken. Hiermee geven we invulling aan het versterken van de identiteit van Flevoland, zoals dit ook als specifiek en belangrijk accent is opgenomen in de nota Cultuurbeleid. De Zuiderzeewet is de juridische basis waardoor onze provincie heeft kunnen worden
aangelegd. Dit is hét moment om de identiteit van Flevoland stevig te benadrukken.

Valt er dan geen enkele kritische noot te kraken bij dit voorstel van Gedeputeerde Staten? Jazeker wel! De tijd tot 2018 is beperkt en vraagt op korte termijn om het enthousiasmeren van medeoverheden en organisaties. Ook moet er bij de behandeling van de Perspectiefnota geld vrij worden gemaakt voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet in het algemeen, en voor de realisatie van een achtste landschapskunstwerk in het bijzonder. PvdA Flevoland is van oordeel dat dit niet de schoonheidsprijs verdient en het beter was geweest als dit bij de onlangs vastgestelde Cultuurnota zou zijn gedaan. Het argument dat er reeds ruimte was in het College Uitvoeringsprogramma (CUP) gaat niet of nauwelijks op, aangezien er voor de activiteiten een extra bedrag nodig is van € 150.000 (bovenop de beschikbare € 100.000) en voor het landschapskunstwerk maar liefst € 300.000 (bovenop de beschikbare € 150.000). Dat had anders (lees: beter) gekund!

Tenslotte heeft PvdA Flevoland gevraagd om het onderwijs nadrukkelijker in het verhaal te betrekken. Bijvoorbeeld via Hogeschool Windesheim Flevoland, waar ze prima in staat zijn om mooie lesprogramma’s op het gebied van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ te ontwikkelen. Het onderwerp 100 jaar Zuiderzeewet leent zich hier prima voor. Door Gedeputeerde Staten is aangegeven dat men deze handschoen wil oppakken en dat is een mooi signaal!

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager