Willem de Jager

Secretaris
Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Woonplaats: Lelystad

E-mail: w.dejager@flevoland.nl
Twitter: https://twitter.com/willemdejager67

Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten.

Waarom zit je in de Provinciale Staten?
Mijn drijfveer is om Flevoland een beetje sterker, socialer en duurzamer te maken. Met goed onderwijs en een sterke economie kunnen meer mensen zich ontwikkelen en kunnen meer mensen meedoen via goed werk. Mijn motto is verbinden, veranderen en verbeteren.

In de Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor: het versterken van de keten onderwijs – arbeid – economie. Zonder goed onderwijs geen goede arbeidskrachten. Zonder sterke economie niet voldoende werkgelegenheid. De provincie moet hierbij, krachtiger dan nu, de rol van aanjager en verbinder op zich nemen.

Provincie lokt moederbedrijf Zara met miljoenensubsidie

door Willem de Jager op 20 juli 2017

Werk, werk, werk. Het is deze drieslag die laat zien hoe belangrijk de PvdA het thema arbeid vindt. Mensen kunnen zo een plaats in de maatschappij verwerven en staan niet buitenspel of langs de lijn. Ze kunnen door middel van het verwerven van een inkomen een zelfredzame positie innemen. Werkgelegenheid is er in de provincie

lees verder »

€ 1,5 miljoen extra voor krachtige samenleving

door Willem de Jager op 15 mei 2017

In de nieuwe ontwerp Omgevingsvisie staat dat in 2030 Flevoland bekend staat als een provincie met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met

lees verder »

100 jaar Zuiderzeewet: vieren, markeren én verdiepen!

door Willem de Jager op 15 april 2017

De Zuiderzeewet van 1918 heeft de mogelijkheid gecreëerd om uiteindelijk de polders te realiseren waar het huidige Flevoland nu uit bestaat. Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet, één van de meest ingrijpende wetten in de historie van Nederland, is vastgesteld. Deze wet legde de basis van Nederland als

lees verder »

Cultuurnota ‘Typisch Flevoland, net even anders’

door Willem de Jager op 16 januari 2017

Het versterken van de culturele infrastructuur is één van de zeven kerntaken uit Kompas2020, zoals dat is vastgesteld door het bestuur van het IPO als leidraad voor het handelen van de provincies. De PvdA is het van harte eens met deze plaatsbepaling en vindt versterking van de culturele infrastructuur een speerpunt van beleid, zeker om

lees verder »

PvdA Flevoland geeft Batavialand voordeel van de twijfel

door Willem de Jager op 12 december 2016

Het Statenvoorstel m.b.t. de doorontwikkeling van Batavialand heeft de PvdA fractie de nodige hoofdbrekens gekost, deels vanwege de inhoud, deels vanwege de financiën, deels vanwege de procedure. Inhoudelijk vinden we het van belang dat het verhaal van Flevoland wordt verteld en wordt getoond; we ontlenen er immers onze identiteit aan. Financieel vinden we het van

lees verder »

PvdA stemt in met 3 miljoen euro extra voor Marker Wadden

door Willem de Jager op 13 november 2016

De fractie van PvdA Flevoland heeft ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten in de Zomernota om een extra bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 1ste fase van de Marker Wadden. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat andere partijen worden gestimuleerd om bij te dragen als de provincie

lees verder »

Weinig duurzame ambitie bij coalitie

door Willem de Jager op 25 september 2016

Woensdag 21 september jl. zijn Provinciale Staten Flevoland op voorstel van Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen Enexis Holding N.V. De fractie van de PvdA heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de voorgenomen verkoop van deze aandelen Enexis. We zijn immers geen bank, de aandelen zijn niet

lees verder »

Samen werken aan een sterk Flevoland

door Willem de Jager op 5 juni 2016

De PvdA Flevoland heeft bij de Algemene beschouwingen op 1 juni gepleit voor het vooropstellen van maatschappelijke opgaven. Dit vraagt een andere stijl van besturen en samenwerken die op tal van fronten vernieuwend en grensoverschrijdend is. Daarnaast heeft de PvdA via een motie voorgesteld om de banenafspraak in de Participatiewet actief te benaderen d.w.z. dat we als provincie het

lees verder »

Motie Jeugdzorg aangenomen door Provinciale Staten

door Willem de Jager op 5 juni 2016

De PvdA Flevoland heeft op 25 mei bij de behandeling van de jaarstukken aan Provinciale Staten voorgesteld om de bestemmingsreserve jeugdzorg van € 2,5 miljoen langer beschikbar te houden, zodat gemeenten een regionale vraag kunnen indienen om daarmee knelpunten op te lossen die voortkomen uit de transitie jeugdzorg. Het amendement, dat mede werd ingediend door CU en 50+, heeft

lees verder »

Meten en wegen van cultuurbeleid

door Willem de Jager op 29 mei 2016

Bij de behandeling van de Startnotitie Cultuurbeleid is afgesproken dat er input geleverd kan worden op de actualisatie van het cultuurbeleid via een aantal ontwerpateliers. Op 20 april jl. was de sessie ‘Meten en wegen van cultuurbeleid’ en vervolgens was dezelfde avond de beeldvormende ronde voor de Commissie Bestuur. Mijn belangrijkste conclusies: ‘Niet tellen, maar wegen’, ‘Blijf in

lees verder »