Verkiezingsprogramma 2015-2019

Verkiezingsprogramma PvdA Flevoland

De provincie gaat niet overal over. In 2011 hebben de provincies met de rijksoverheid afspraken gemaakt over het takenpakket dat de provincies minimaal uitvoeren. Het gaat om de volgende zeven taken:
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur
Dit verkiezingsprogramma gaat verder dan deze zeven taken. De PvdA is een partij met visie. Daar waar deze visie de taken van de provincie overstijgt zal de provincie goed moeten samenwerken met andere overheden zoals het Rijk en de gemeenten. We kunnen daar minder harde beloften over doen aan onze kiezers.In dit programma zijn onze idealen het uitgangspunt. In de komende periode zullen we ons inzetten voor wat reëel mogelijk is. U mag hierbij rekenen op het realisme dat de PvdA kenmerkt.

Lees ons verkiezingsprogramma..