Zomernota 2018

Door Willem de Jager op 1 augustus 2018

De Zomernota is een tussentijdse afwijkingenrapportage en geen schaduwbegroting. Het peilmoment ligt al op 15 mei 2018 en dus zijn er nauwelijks afwijkingen m.b.t. de uitvoering. Het opvoeren van nieuw beleid waarop PS niet eerder is aangehaakt hoort echter niet via de Zomernota. Noodzaak om extra inspanningen te vragen op reeds in gang gezet beleid is wel gerechtvaardigd. Deze noodzaak moet natuurlijk goed onderbouwd worden.

Daarbij is het van belang om duidelijk te maken of en op welke manier PS eerder is aangehaakt. De antwoorden in de aangeleverde Verdiepingsbijlage zijn dan ook relevant voor onze beoordeling.

Ik noem hier de onderwerpen waar wij vragen over en/of twijfels bij hadden:

  • Uitvoeringskosten POP3 t.b.v. plattelandsontwikkeling. De verhoging van het budget voor 2018 (€620.000) maakt onderdeel uit van de totale uitvoeringskosten en komt dus niet bovenop de gevraagde storting in de reserves. Akkoord.
  • Opgave Duurzame energie. Het betreft een grote opgave, waarbij wij steeds hebben aangegeven dat het tijd is om vaart te maken. Het gevraagde bedrag (€350.000) valt binnen het bestaande oormerk Energieagenda in de stelpost Nieuw beleid. Akkoord.
  • Doorontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land. We zijn het inhoudelijk eens met de uitwerking, maar vragen ons af of dit niet gewoon te voorzien was bij de Programmabegroting. Ook vinden we de proceskosten (€500.000) wel aan de hoge kant. Daar staat tegenover dat het hier wel gaat om een extra inspanning op reeds vastgesteld beleid. Akkoord.
  • Lelystad Next Level. Het belang en de urgentie zijn duidelijk, aangezien Lelystad geconfronteerd wordt met een mogelijke afbouw van de ICL middelen die structureel zo’n €15 miljoen bedragen. Een voortvarende en overtuigende aanpak om een ambitieus en realistisch toekomstperspectief te schetsen is dus nodig. Deelname van de Provincie aan wat we de gebiedsopgave Lelystad zouden kunnen noemen is verstandig. Wel vindt de PvdA dat sprake is van hoge proceskosten. In het IPO Kompas 2020 vinden we ook een legitimatie voor deelname: “Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent dat provincies over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. De groei van de economie begint vooral in stedelijke regio’s en laat zich niet vangen in bestuurlijke grenzen. Gemeentelijke, provinciale en nationale grenzen zijn ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele voorstelling van de relatie tussen overheid en maatschappelijke werkelijkheid. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden.” Akkoord.
  • De ‘moerasreset’ in de OVP. Deze reset is conform het beheerplan 2015 en de doelen van Natura 2000. Het maakt ook dat wij kunnen instemmen met de toevoeging van het positieve resultaat (€4,2 miljoen) aan de reserve strategische projecten. Daarnaast is deze bestemming conform een eerder gemaakte afspraak bij de Nota Reserves en voorzieningen (december 2015). Akkoord.

Het amendement van de werkgeverscommissie inzake de tijdelijke uitbreiding van de griffie met 1,0 fte senior statenadviseur (€60.000) kunnen wij steunen alsmede het voorstel om dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid.

Tenslotte willen wij nog graag een accent aanbrengen als fractie van de PvdA.

Op 9 juli hebben wij een brief ontvangen van de directeuren van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB), de Nieuwebibliotheek en de Flevomeerbibliotheek. Zij hebben in 2017 gezamenlijk gekozen voor een versnelde overdracht van de provinciale bibliotheektaken per 1 januari 2018 (i.p.v. 1 januari 2019), met de intentie om in het belang van innovatief bibliotheekwerk een korte overgangstermijn met beperkte frictiekosten te realiseren. Met de versnelling is ook invulling gegeven aan het verzoek van GS om de overgangstermijn zo kort mogelijk te houden.

In de commissie Bestuur hebben we hier ook zo over gesproken aan de hand van het rapport ‘Toekomstbestendige Bibliotheekondersteuning in Flevoland’ van bureau Hiemstra en De Vries. PS is dus aangehaakt op deze beleidsvoornemens.

Nu is gebleken dat de transitie voortvarend ter hand is genomen, maar dat de totale opheffingskosten meer dan €200.000 bedragen lijkt een eenmalige bijdrage van maximaal €70.000 gerechtvaardigd om de opheffing en afwikkeling van het SFB netjes af te ronden. Vandaar dat PvdA, D66, CDA en CU het college per motie willen oproepen gehoor te geven aan dit verzoek en het bedrag te onttrekken aan het voordelig saldo van de Zomernota van €4,2 miljoen.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager