22 november 2015

Werk voor iedereen, ook voor ‘ouderen’

Bij de behandeling van de begroting 2016 voor Provinciale Staten Flevoland is een motie van de fractie van de PvdA unaniem aangenomen. In onze motie bepleiten we meer aandacht voor ‘oudere’ werklozen, omdat zij niet meeprofiteren van de aantrekkende economie en buitenspel blijven staan. Deze vernietiging van waardevol sociaal kapitaal is niet alleen voor de ‘oudere’ werknemers zelf frustrerend, maar zeker ook voor de samenleving een gemiste kans op een zinvolle bijdrage. Daarom willen wij een ‘tandje erbij’ qua aandacht en inzet ten behoeve van de ‘oudere’ werklozen.

De context

De werkgelegenheid in Flevoland stabiliseert. Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2015 blijkt dat het aantal banen in 2015 vergelijkbaar is met vorig jaar. Daarmee lijkt aan de daling van de afgelopen drie jaar een einde gekomen. Dat is op zich goed nieuws. Terwijl het aantal werklozen onder jongeren langzaam een klein beetje afneemt, profiteren ouderen nauwelijks mee van de aantrekkende economie. Ruim 40% van de langdurig werklozen is 50-plusser. Dat vraagt om actie.

De praktijk laat zien dat het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk is om een nieuwe baan te vinden als zij eenmaal werkloos zijn. De perceptie ten opzichte van de ‘oudere’ werknemer is niet positief, omdat gedacht wordt dat zij vaker ziek en duurder zijn. Werkgevers kijken veelal liever naar jongere werknemers om de ‘nieuwe’ banen te vervullen. Dit veroordeelt ‘oudere’ werknemers veelal tot parttime banen. Daar waar het aantal fulltime banen in Flevoland ten opzichte van vorig jaar iets is toegenomen, blijkt dat het aantal parttime banen is afgenomen. Het komt dus niet vanzelf goed.

Motie

In de motie constateren wij dat ‘Nieuwe impulsen voor de economie’ en ‘Uitnodigend ondernemersklimaat’ speerpunten van beleid in Flevoland zijn. We merken op dat een ‘one suit fits all’ aanpak niet werkt om mensen vanuit werkloosheid naar de arbeidsmarkt toe te leiden. We zijn als PvdA dan ook van mening dat innovatieve instrumenten nodig zijn om de impasse op de arbeidsmarkt en binnen de regionale economie te doorbreken ten behoeve van ‘oudere’ werknemers. Daarom hebben we aan Gedeputeerde Staten gevraagd dit punt voortvarend op te pakken en een voorstel uit te werken om 50-plussers meer kansen te bieden op deelname aan arbeid binnen de regionale economie.

Hierbij hebben we het college van Gedeputeerde Staten gewezen op het instrument van de Meesterbeurs. Dit innovatieve instrument is ontworpen door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken, die ook het bewezen effectieve instrument Startersbeurs bedacht heeft. De Meesterbeurs biedt werkgevers de kans om tegen lage kosten kennis te maken met deelnemers die veel ervaring en kennis bezitten op hun vakgebied. Werknemers krijgen de mogelijkheid om 6 maanden stage te lopen voor minimaal 20 en maximaal 32 uur per week. Ze ontvangen 150 euro per maand, dus bij 6 maanden 900 euro in totaal. Deze stimuleringspremie ontvangt men bovenop de uitkering. Door dit instrument regionaal in te zetten wordt de kans op effectieve matches danig vergroot, omdat het vaak voorkomt dat een werkplek ingevuld wordt buiten de woonplaats.

De PvdA heeft hiermee een concreet voorbeeld aangedragen, maar we zien dit absoluut niet als blauwdruk voor de uitwerking. Op voorspraak van enkele fracties en Gedeputeerde Staten hebben we de motietekst aangepast en de uitwerking (zowel inhoudelijk als financieel) gekoppeld aan de Human Capital uitvoeringsagenda. Een leven lang leren kan immers kansen bieden voor alle potentiële werknemers, jong en ouder. En daar is het ons om te doen, dat de kans op arbeidsparticipatie zoveel mogelijk wordt vergroot via maatwerk voor elke groep of individu. Daarom zijn we blij dat onze motie Statenbreed is aangenomen en zien we uit naar de vervolgaanpak door Gedeputeerde Staten. Kortom: werk aan de winkel!

Willem de Jager, Statenlid PvdA Flevoland