Door op 20 mei 2014

Voorkom verlies van kennis en expertise bij Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg heeft recentelijk een reorganisatie aangekondigd waarbij er 17 mensen ontslagen worden en 42 tijdelijke contracten niet worden voortgezet. De aanleiding hiervan is de overheveling van de jeugdzorg per 1 januari 2015 naar de gemeenten.

De PvdA-fractie Flevoland vindt dat de provincie en de gemeenten hun uiterste best moeten doen om te voorkomen dat er kennis en expertise, ook van het ondersteunende personeel, verloren gaat wegens de ontslagen bij Bureau Jeugdzorg Flevoland. PvdA-Fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. We hopen op een spoedige reactie.

De schriftelijke vragen leest u hieronder:

Datum: 19 mei 2014 

Onderwerp: gedwongen ontslagen Bureau Jeugdzorg Flevoland

Geacht College van Gedeputeerde  Staten,

Overeenkomstig art. 60, lid 1 en 2 van het Regelement van Orde stelt de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 

Aanleiding 

Wij hebben via de pers vernomen dat er gedwongen ontslagen vallen bij het Bureau Jeugdzorg door drastisch reorganiseren in verband met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015. 

Recentelijk zijn wij door het college geïnformeerd over de discussie die gaande was tussen het rijk en de provincie over de frictiekosten. 

Vragen:

  1. Is  het college op de hoogte van deze feiten?  Zo ja, kunt u aangeven voor  hoeveel medewerkers ontslag is aangevraagd en van hoeveel medewerker het tijdelijke arbeidscontract niet zal worden verlengd? 
  2. Welke afspraken zijn er tot nu toe gemaakt over de frictiekosten die het gevolg kunnen zijn van deze ontslagen? 
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om in overleg met gemeenten ontslagen te voorkomen en te zorgen dat werkgelegenheid en expertise behouden blijft? 

Fractie van de Partij van de Arbeid,

Nora Azarkan.