Door op 7 juli 2014

Vaststelling ontwerp Natura2000 beheerplan Oostvaardersplassen

Afgelopen Statenvergadering, woensdag 2 juli j.l., stond het “Voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura2000 beheerplan Oostvaardersplassen” ter bespreking op de agenda.

In 2009 is de Oostvaardersplassen definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee zijn de begrenzing en de doelen vastgelegd van het gebied. Het Natura 2000-
beheerplan is opgeteld door DLG (Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken). De vraag die nu voorligt is of het concept-ontwerp beheerplan rijp is om door de staatssecretaris vast te laten stellen en vrij te geven voor de inspraakprocedure. En welke voorwaarden de Provinciale Staten nog willen meegeven aan het college van GS.

Centimeters dikke stukken, uitgebreide infosessies, inclusief een bezoek aan de locatie, met uiteenlopende deskundigen hebben de Staten- en burgerleden tot hen genomen over dit complexe en gevoelige onderwerp.

Emoties liepen soms hoog op. De Provinciale Staten van Flevoland hebben tenslotte ook een grote verantwoordelijkheid aangezien dit gebied van grote internationale betekenis is voor de instandhouding van vele soorten, voornamelijk, moerasvogels.

Onze fractie heeft toch geprobeerd dit onderwerp rationeel te benaderen en uit te gaan van de inbreng van de vele deskundigen die bij de opstelling van het beheerplan betrokken zijn. Het zou van arrogantie getuigen als wij zouden denken dat wij het beter zouden weten dan al die deskundigen. Wij willen ons dan ook tot het politieke oordeel beperken.

Hierbij hebben wij het advies van Hoogleraar Dhr. Olff tijdens de meest recente infosessie dan ook ter harte genomen:
” ‘Houd de ogen op de bal gericht’. Die bal is hoe dit gebied beheerd wordt zodat de Natura 2000 doelen voldoende afgedekt zijn. Het is duidelijk dat 95% van de doelen gerealiseerd moet worden in het natte deel en er is een grote overeenstemming dat een reset van het natte deel waarschijnlijk lijdt tot het halen van de doelen. Het gaat dus niet over het verhogen van de biodiversiteit of het verkrijgen van struweel in het begraasde deel en het gaat niet over dierenwelzijn. Het gaat nu om de maatregelen om de Natura 2000 doelstellingen te realiseren en daar is overeenstemming over.”
Afgaande op alle informatie die tot ons gekomen is, constateert de PvdA fractie dat er een brede consensus onder de deskundigen is over wat met het gebied moet gebeuren om de Natura 2000 doelen te behalen en ook in de toekomst veilig te stellen.

Een tijdelijke waterpeil verlaging en droogval om in de toekomst een natuurlijk waterpeil te creëren en daarmee de kans te verkleinen dat deze resets vaker moeten plaatsvinden. Er kleven risico’s aan, maar de deskundigen zijn het erover eens dat dit de meeste kans van slagen heeft. Daarom heeft onze fractie ook onze goedkeuring kunnen geven aan het voorliggende beheerplan en de voorliggende visie welke het college van GS zal meegeven aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma.

Een amendement van de SGP/CU die een link legt tussen begrazing door grote grazers en teruggang in biodiversiteit en bovendien het beheer van de grote grazers aan dit beheerplan willen koppelen, hebben wij niet gesteund. Ten eerste zijn de meningen er over verdeeld of er wel sprake is van teruggang in biodiversiteit, ten tweede als dat al zo zou zijn is het alles behalve zeker dat dit door de grote grazers komt. Het beheer van de grote grazers wordt komend najaar geëvalueerd.
Bovendien staan er in het voorliggende beheerplan genoeg garanties over aanpassing van het beleid als de grote grazers een permanente langdurige negatieve invloed op het behalen van de natura2000 doelen zou hebben. Helaas is het amendement wel aangenomen, al zal dat in de praktijk weinig invloed hebben op het proces, aangezien het beheerplan nu eerst ter inzage zal worden gelegd. Wij zullen het proces nauwlettend blijven volgen.