Door op 3 juli 2015

Terugblik laatste statenvergadering voor het zomerreces

De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Flevoland kijkt over het algemeen tevreden terug op de statenvergadering van 1 juli jl., de laatste voor het zomerreces. Naast een aantal onderwerpen stond ook de perspectiefnota op de agenda. Bij de bespreking van dit soort nota’s grijpen de fracties van zowel de coalitie als de oppositie hun kans om hun wensenlijstje via moties en amendementen aan de staten voor te leggen met de hoop hier een meerderheid voor te halen.

Het lijkt onze fractie goed om van zo’n belangrijke vergadering een kort verslag te doen van de successen en teleurstellingen van de PvdA-fractie. Ook wij hebben amendementen en moties ingediend of gesteund.

Amendementen
Samen met GroenLinks en Christen Unie hebben we een amendement ingediend over vrijetijdseconomie waarin wij aandacht vragen voor wandel,-fietsknooppunten en netwerken. Dit amendement is aangenomen.

Moties
Het hoogte punt van deze statenvergadering voor ons is onze succesvolle poging om 2,5 miljoen voor jeugdzorg te reserveren. Behalve PVV hebben alle partijen voor de PvdA-motie over dit onderwerp gestemd. Lees verder het artikel van Willem de Jager over dit prachtige resultaat.

Pvda- fractie heeft daarnaast samen met 50Plus een motie ingediend over het behoud van werkgelegenheid in Flevoland. Daarmee heeft we de coalitie opgedragen om meer te doen om werkgelegenheid in Flevoland in stand te houden. Deze motie is aangenomen.

Verder hebben we de motie van de Partij voor de Dieren over klimaat-motie gesteund. Daarin vragen we aandacht voor de klimaatverandering. Ook deze motie is aangenomen.

De motie over het Pionierspad Flevoland waarvan de PvdA-fractie de mede-indiener was, is ingetrokken. Met deze motie wilden we de continuïteit van het werk van de Stichting Wandelnet garanderen middels de financiering van haar promotie-activiteiten.
Vrijwel alle partijen onderschrijven het belang van het wandelen als onderdeel van de vrijetijdseconomie en de promotie daarvan. Toch wil de meerderheid wachten op een integraalplan ten behoeve van dit thema. Het college heeft toegezegd binnenkort de staten een degelijk te doen komen. Daarin zal ook gekeken worden naar de rol van de Stichting Wandelnet.
Ook onze motie samen met 50Plus over terugdraaien van de bezuiniging op eenzaamheidsbestrijding heeft het helaas niet gehaald. In de vorige statenperiode heeft de PvdA-fractie een bedrag van € 51.000, per jaar voor eenzaamheidsbestrijding gereserveerd. Met dit bedrag werden jaarlijks activiteiten georganiseerd waarin aandacht werd gevraagd voor eenzaamheid. De huidige coalitie heeft het onmiddellijk teruggedraaid. Dit betreurt onze fractie ten zeerste. Wij zijn ook erg teleurgesteld in de coalitiefracties het CDA en met name de SP. Deze laatste blies altijd van de hoogste toren als het ging om zorg, ouderen, mensen met beperkingen en zwakkeren in de samenleving. Regeren en toch iets van je idealen waarmaken is een kunst. Dit beheerst niet iedereen.