Door Willem de Jager op 5 juni 2016

Samen werken aan een sterk Flevoland

De PvdA Flevoland heeft bij de Algemene beschouwingen op 1 juni gepleit voor het vooropstellen van maatschappelijke opgaven. Dit vraagt een andere stijl van besturen en samenwerken die op tal van fronten vernieuwend en grensoverschrijdend is. Daarnaast heeft de PvdA via een motie voorgesteld om de banenafspraak in de Participatiewet actief te benaderen d.w.z. dat we als provincie het goede voorbeeld moeten geven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De commissaris der koning heeft namens het college van Gedeputeerde Staten toegezegd met een notitie te komen die beschrijft hoe de provincie met haar werkgeversrol omgaat. Desgewenst kan dan besloten worden om het ambitieniveau bij te stellen.

Spreektekst PvdA Flevoland inzake Perspectiefnota

“Het geloof in de absolute maakbaarheid van de samenleving en de oplossing van vele maatschappelijke problemen door middel van overheidsoptreden is afgenomen, ook binnen de PvdA. Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door nieuwe netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van verantwoordelijkheden. De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een interactieve en participatieve rol van de provincie waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn.

Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent naar de opvatting van de PvdA bijna automatisch dat de provincie over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijkt. De groei van de economie begint vooral in stedelijke regio’s en laat zich niet vangen in bestuurlijke grenzen. Gemeentelijke, provinciale en nationale grenzen zijn ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele voorstelling van de relatie tussen overheid en  maatschappelijke werkelijkheid. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden.

De PvdA ziet de nieuwe samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als een uitgelezen kans om hier verder vorm en inhoud aan te geven. De integrale actie-agenda ‘Ruimte voor economische vernieuwing’ biedt mogelijkheden voor Flevoland. Graag ziet de PvdA, in ieder geval voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, een nadere uitwerking tegemoet van voorstellen voor de toekomstige samenwerking in de MRA. Ook zien we dan graag de vraag beantwoord wat dit voor ons inhoudelijk en financieel betekent.

Het aanpakken van maatschappelijke opgaven betekent naar de mening van de PvdA dat steeds vaker een doorlopende dialoog tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten vereist is. Het faseren in ‘kaders stellen’ en ‘controleren achteraf’ voldoet niet altijd meer. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten maken afspraken over een nieuwe invulling van deze fasen in de context van het duale stelsel. Dit alles vereist ook een ambtelijke organisatie waarin de hiervoor vereiste competenties voldoende aanwezig zijn.

De PvdA is tevreden over de manier waarop Gedeputeerde Staten deze doorlopende dialoog vorm en inhoud proberen te geven. Als voorbeelden noemen wij de vele ateliersessies om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie op Flevoland, het instrument van de Statenacademie, de ontwerpateliers om te komen tot een actualisatie van het Cultuurbeleid en de Intervisiegroep P&C. Graag ziet de PvdA van deze laatste groep op het punt van de Perspectiefnota een concreet verbetervoorstel tegemoet. De huidige Perspectiefnota is meer een controlerende kwartaalrapportage dan een inspirerende voorjaarsnota.

Reactie op concrete voorstellen

Op basis van de huidige inzichten is het mogelijk om een reëel sluitende Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 te presenteren. Sterker nog, het financiële meerjarenperspectief ziet er relatief gunstig uit. Er is dan ook nog ruimte voor nieuw beleid, op dit moment vooral in het huidige jaar 2016 en in begrotingsjaar 2018. De PvdA pleit ervoor om bij de Zomernota later dit jaar de ruimte vooral in te vullen op het onderdeel ‘intensiveren en versnellen van huidige plannen’. Bij de begrotingsbehandeling zouden we dan een deel van de vrije ruimte graag ingevuld willen zien op het onderdeel ‘nieuwe beleidsrijke initiatieven’. Wij vragen het college of zij misschien last heeft van haar eigen spelregel, namelijk dat nieuw beleid moet voldoen aan de criteria ‘onontkoombaar, onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onoplosbaar’?

De PvdA wil zelf op dit punt graag een concreet voorstel doen. Bij Programmaonderdeel 8.5 Bedrijfsvoering kunnen we lezen over de provinciale invulling van de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de overheid steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Dit gaat echter niet vanzelf en de overheden zouden hier het goede voorbeeld kunnen geven in de richting van het bedrijfsleven. In 2014 is besloten om vanaf 2015 middelen te reserveren voor de uitvoering van de Participatiewet. Omdat de norm voor het aantal in dienstnemingen stapsgewijs verhoogd wordt zijn tot en met 2023 jaarlijks steeds extra middelen nodig om aan deze norm te kunnen voldoen. Om die reden wordt voorgesteld de raming in 2020 met 51.000 euro te verhogen. Die benadering vindt de PvdA echter te passief. Juist vanuit onze verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie als regionale overheid, zowel richting bedrijfsleven als gemeenten, zouden wij willen pleiten voor een meer offensieve aanpak. Om die reden dienen wij een motie in om ons bij de begrotingsbehandeling te informeren over de mogelijkheden voor een meer proactieve aanpak inzake de Banenafspraak. Graag ziet de PvdA op dit punt een beknopte notitie en concreet voorstel tegemoet.

Het voorstel inzake Culturele participatie heeft tijdens de integrale commissiebehandeling nogal wat vragen en vraagtekens opgeroepen. De nagezonden mededeling onder de titel ‘Het sentiment van Flevoland’ en de toelichting tijdens de commissievergadering hebben de PvdA wel meer duidelijkheid gegeven. Procedureel zijn wij van mening dat financiering van het programmavoorstel binnen het kader van cultuureducatie enigszins gezocht is. Wij zouden dat geld liever reserveren voor de nieuwe Cultuurnota, ook al omdat op de post cultuur zo’n 20% bezuinigd is. Daarom zouden wij liever zien dat de stelpost Nieuw beleid voor dit initiatief ‘Het sentiment van Flevoland’ wordt aangewend. Met betrekking tot de looptijd van het voorgesteld programma vindt de PvdA zes jaar echt te lang om nog te kunnen spreken van een incidenteel project. Wij pleiten dan ook voor een periode van drie jaar, zonder dat de intentie tot verlenging bij voorbaat aanwezig is. Maar inhoudelijk vinden wij het initiatief om de dialoog te bevorderen over de snel veranderende maatschappij de moeite waard. Aanwending van 100.000 euro in 2016 en 200.000 euro in de jaren 2017 en 2018 kunnen wij dan ook steunen.

Voorzitter, volgens trendwatcher Adjiedj Bakas is de spreuk van 2016: ‘Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander wat je niet aanvaarden kan.’ Naar het oordeel van de PvdA is het de opdracht van Gedeputeerde Staten om vooral tempo te maken met de vele goede initiatieven die op basis van eerdere voorstellen reeds ter hand genomen zijn. Daarbij wensen wij het college succes!”

Willem de Jager, fractie PvdA Flevoland

 

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager