Ruimte voor de Toekomst

7 juli 2019

Na enkele weken van intensief onderhandelen ligt er nu een nieuw coalitieakkoord voor Flevoland dat ons als PvdA-fractie voldoende houvast, vertrouwen en energie geeft. Het programma bevat een gezamenlijke visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland. Er is, tussen de deelnemende partijen, duidelijk sprake van onderlinge samenwerkingsbereidheid en van een breed gedragen solidariteitsbesef.

Het akkoord geeft aan waarvoor wij, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66, ons in de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 willen inzetten. We realiseren ons dat er de komende jaren belangrijke zaken voor Flevoland op de agenda staan. We hebben dan ook onze strategische opgaven gedefinieerd, zoals Krachtige Samenleving, Duurzame Energie en Circulaire Economie.

Deze opgaven, maar bijvoorbeeld ook Het Verhaal van Flevoland, vormen samen met de economische en gebiedsontwikkeling de rode draad voor de komende bestuursperiode. We dragen dus niet alleen zorg voor de ‘hardware’ in de provincie, maar ook voor de ‘software’. Dit komt onder andere tot uitdrukking in aandacht en middelen voor de Krachtige Samenleving en Leefbaar Platteland.

De portefeuille voor onze kandidaat (en huidige) gedeputeerde, Jop Fackeldey, past hem en ons als een goed zittende jas. Energietransitie, Krachtige Samenleving, Recreatie en Toerisme  en Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn belangrijke onderwerpen om de komende jaren actief op in te zetten. Hierdoor kunnen we werken aan (en zijn we medeverantwoordelijk voor) duurzame ontwikkeling op de drie P’s: people, planet, profit.

Dat willen we de komende jaren graag doen op basis van een zo breed mogelijk draagvlak. De coalitie streeft daarom naar een transparant bestuur dat de verbinding met en draagvlak in de samenleving van Flevoland zoekt. Een open houding naar alle partijen in Provinciale Staten is hierbij cruciaal. Want juist in de dialoog kunnen we elkaar versterken. Daarbij houden we ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Samen met Jop, Dania, Monique en Abassin leg ik graag verantwoording af over het bereikte resultaat. Nog liever gaan wij (nu echt) gezamenlijk aan de slag voor een sterk en sociaal Flevoland!

Willem de Jager, lijsttrekker/fractievoorzitter/onderhandelaar PvdA Flevoland