22 november 2015

PvdA: meer peper in begroting

“De provinciale begroting kan meer peper gebruiken. Het is hoog tijd te investeren. In  meer, eerlijk en goed werk. In goed openbaar vervoer, juist in het landelijk gebied. In schone energie en duurzaamheid, in toegankelijke natuur en een goed voorzieningenniveau”, aldus fractievoorzitter Peter Pels van de PvdA Flevoland, die de gedeputeerden een rode peper overhandigde. “De financiën zijn op orde gebracht, mede dankzij de PvdA. Er ligt een degelijke begroting. Solide, sluitend. Met een meer dan riante reservepositie. Veel van de voornemens zijn goed. Maar is het nou allemaal zo innovatief en ondernemend?”
“Soms zijn de ambities wel geformuleerd, maar wordt er onvoldoende geld uitgetrokken om ze waar te maken (openbaar vervoer, natuur). Soms is het geld er wel, maar zijn de ambities niet smart geformuleerd (economie, aansluiting onderwijs –arbeidsmarkt). Er is vertraging door procedures of andere tegenvallers, de ambtelijke capaciteit ontbreekt, waardoor geld niet wordt besteed. Het kan niet zo zijn dat van deze begroting straks ook 10% niet wordt uitgevoerd, zoals dat in 2015  het geval was. En  dat er dus geld op de plank blijft liggen, terwijl de noodzaak tot investeren groter is dan ooit.”
De PvdA deed samen met andere partijen daarom 3 voorstellen om de begroting aan te passen. De eerste motie ging over het versnellen van het economisch beleid, met Groen Links dienden we een motie in de Energieagenda te versnellen, zodat er eerder beleid komt om de overgang naar duurzame en schone energie tot stand te brengen. De PvdA diende verder een motie in voor de aanpak van werkeloosheid onder 50 plussers, bijvoorbeeld door een project als de Meesterbeurs, waarbij stageplekken voor oudere werknemers beschikbaar komen. Alle drie moties werden met brede steun aanvaard.
Fractievoorzitter Peter Pels riep de collegepartijen op nú te investeren. “Flevoland heeft op het gebied van werkgelegenheid en voorzieningen nog steeds een achterstand. Daar waar ontwikkelingen niet vanzelf gaan en kwetsbare groepen daar de dupe van worden heeft de provinciale overheid een actieve taak”. De PvdA is blij met het relatief grote aandeel dat Flevoland levert in de opvang  van vluchtelingen. “Vluchtelingen zijn welkom in Flevoland. Wij hebben vertrouwen in onze gemeenten en onze inwoners dat zij dat op een goede manier kunnen opvangen”. Een aantal partijen ging in op de motie van de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris wordt opgedragen de verantwoordelijkheid voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie. De PvdA is daar vooralsnog geen voorstander van. “We zijn tevreden over het huidige beleid van de staatssecretaris. Dit dossier is gebaat bij rust. Wij begrijpen de blinde ambitie van sommige partijen om het beleid van grote grazers hiernaar toe te halen niet. Er zijn nog teveel onzekerheden. Laten we eerst maar eens een goed gesprek hebben met de nieuwe staatsecretaris over de randvoorwaarden.”