29 mei 2016

PvdA Flevoland wil geld jeugdhulp behouden

De PvdA wil dat de bestemmingsreserve van € 2,5 miljoen, die bedoeld is voor de transitie Jeugdzorg van provincie naar gemeenten, behouden blijft. Dit in weerwil van het college van Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, SP en D66). Het college van GS stelt bij de jaarstukken voor om de reserve Jeugdzorg op te heffen en de middelen vrij te laten vallen.

De PvdA heeft op 25 mei bij de behandeling van de jaarstukken aan Provinciale Staten voorgesteld om het geld langer beschikbaar te houden, zodat de gemeenten een regionale vraag kunnen indienen om daarmee knelpunten die voortkomen uit de transitie op te kunnen lossen. Hiertoe heeft de PvdA, samen met Christen Unie en 50Plus, een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend tijdens de Statenvergadering.

Voor de uitkomst, zie Omroep Flevoland! (klik hier)