Door Willem de Jager op 12 december 2016

PvdA Flevoland geeft Batavialand voordeel van de twijfel

Het Statenvoorstel m.b.t. de doorontwikkeling van Batavialand heeft de PvdA fractie de nodige hoofdbrekens gekost, deels vanwege de inhoud, deels vanwege de financiën, deels vanwege de procedure. Inhoudelijk vinden we het van belang dat het verhaal van Flevoland wordt verteld en wordt getoond; we ontlenen er immers onze identiteit aan. Financieel vinden we het van belang dat er een sluitende business case ligt die de problemen van onbekwaam bestuur in het verleden oplost, die uitgaat van realistische bezoekersaantallen nu en in de toekomst en die geen vervelende erfenis doorschuift naar onze toekomstige opvolgers. Procedureel vinden we dat er voldoende tijd moet zijn om dit soort voorstellen te wikken en te wegen en dat het afdoende juridisch getoetst moet zijn.

Het voorliggende voorstel zorgt ervoor dat Batavialand wordt gerealiseerd, waardoor de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis groeit en daarmee het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed. Dat is positief. Het is echter niet positief wanneer vele overheidsmiljoenen ervoor moeten zorgen dat eerst oude rekeningen moeten worden vereffend; vanwege structurele exploitatietekorten, te hoge personeelslasten en achterstallig onderhoud. Ook is het niet positief dat de overname van het vastgoed gepaard gaat met directe afwaardering om zo realistische huurbaten te kunnen vragen. Dit alles ondermijnt juist het beoogde draagvlak.

Tegen deze achtergrond heeft de fractie van de PvdA de stelling van de gedeputeerde, dat het hier gaat om de best haalbare variant, omgezet in de vraag ‘is deze best haalbare variant ook goed genoeg?’ Dat het de best gepresenteerde variant is moge duidelijk zijn, omdat de alternatieven 1. De huidige situatie handhaven, 2. Eenzijdig uittreden door de Provincie, en 3. Besluiten tot gezamenlijke opheffing zowel inhoudelijk als financieel slechtere opties zijn. Een inhoudelijke variant waarbij, naast de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief, zou zijn voorgesteld om Batavialand als slankere bruid over te dragen hadden wij graag willen beoordelen. Maar een dergelijke variant is niet onderzocht of in ieder geval zijn deze gegevens niet aan ons gepresenteerd, waardoor het nu in feite een kwestie is van slikken of stikken.

Wij moeten constateren dat veel van onze vragen de afgelopen maand naar tevredenheid zijn beantwoord. Wij vertrouwen erop dat het voorstel juridisch voldoende degelijk is, dat de beoogde bezoekersaantallen de realiteit benaderen, dat de businesscase zeker op de kortere termijn sluitend is en op langere termijn geen rekeningen naar de toekomst doorschuift omdat onze opvolgers dan de subsidierelatie kunnen beëindigen. Wij blijven van mening dat het gaat om veel geld en eigenlijk ook om te veel geld, dat het advies van Berenschot kritische kanttekeningen plaatst bij het perspectief op de langere termijn en dat het ontbreken van investeringsmiddelen de groeipotentie van de bezoekersaantallen op zijn minst onder druk zet.

Concluderend vindt de PvdA fractie de beslispunten m.b.t. de omvorming van de GR NLE tot de GR HFA t.b.v. de archiefwettelijke taken verstandig. Wij geven, op basis van het inzicht en de antwoorden op onze vragen die wij de afgelopen maand van gedeputeerde en ambtelijk apparaat mochten ontvangen, het voorstel inzake het ondersteunen van een succesvolle start en doorontwikkeling van Batavialand het voordeel van de twijfel. De fractie van de PvdA kan op basis hiervan instemmen met de overname van het vastgoed van de GR NLE. Wij vragen tenslotte nadrukkelijk aandacht voor de governance structuur en het waarborgen van een efficiënte en effectieve realisatie van de beoogde doelen. Samenhang en transparantie zijn hierbij geboden.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager