Perspectiefnota 2019-2022

Door Willem de Jager op 25 juni 2018

Het college heeft er voor gekozen om de Perspectiefnota 2019-2022 beleidsarm op te zetten, gelet op de provinciale verkiezingen in maart 2019. De PvdA begrijpt dat de focus ligt op zaken die in 2019 nog tot een afronding kunnen komen. Niettemin zullen er in deze collegeperiode ook besluiten moeten worden genomen die een doorwerking hebben in de volgende collegeperiode. Sterker nog, de echte opgaven waar we voor staan hebben allemaal een langdurig karakter, vergen een lange termijn visie en vervolgens een route hoe we daar naar toe bewegen, welke inspanningen we willen leveren en wat dat mag gaan kosten. Het is vooral om die reden dat de PvdA het billijk vindt dat er geen nieuwe ambities zijn geformuleerd en we deze beleidsarme Perspectiefnota aangeboden hebben gekregen.

Immers is, als gevolg van de vorming van een nieuwe coalitie in 2018, een aantal accenten toegevoegd aan het huidige coalitieakkoord 2015 – 2019, waarop in de resterende bestuursperiode extra bestuurlijke inzet zal worden gepleegd. Het zal niet verbazen dat de PvdA, als coalitiepartij terug van even weggeweest, deze accenten ondersteund. Sterker nog, we zullen het college er bij de Programmabegroting later dit jaar ook op beoordelen. Concreet gesteld verwachten we dan dat de Energieagenda meer vorm en inhoud heeft gekregen en dat inwoners kunnen participeren in projecten, dat er duidelijkheid is over het Openbaar vervoer en dat kan worden afgewogen of meer middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor het oplossen van knelpunten, dat de opgave Krachtige samenleving voorzien is van een concreet uitwerkingsplan voor de besteding van de middelen en dat niet volstaan wordt met een jaarcongres en monitor.

Eerder heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking van de opgaven in de Omgevingsvisie. De PvdA vindt het van het grootste belang dat de zeven prioritaire opgaven voor de toekomst van Flevoland voortvarend worden opgepakt en uitgevoerd en dat de Staten hierover telkens goed worden geïnformeerd. M.b.t. het gevraagde bedrag van € 3 mln. in 2019 voor de Omgevingsvisie verwacht de PvdA dat vooraf aan Provinciale Staten wordt voorgelegd waar dit bedrag voor bedoeld is en welk deel procesgeld en welk deel investeringen betreft.

Ten opzichte van de huidige meerjarenraming is sprake van een toename van de structurele begrotingsruimte, vooral als gevolg van de hogere accressen die op grond van het Regeerakkoord mogen worden verwacht. Deze ruimte heeft echter een relatie met het Interbestuurlijk Programma dat dit voorjaar overeen is gekomen tussen Rijk, VNG, IPO en UvW. Om die reden vindt de PvdA het verstandig dat deze extra ruimte uit het Regeerakkoord (oplopend tot bijna € 10 mln. in 2022) vooralsnog gereserveerd wordt voor het IBP. Bezien moet nog worden welke (extra) inspanningen Flevoland de komende jaren zal gaan leveren in relatie tot het IBP en welke kosten daarmee gemoeid zullen zijn. De prioriteiten in het IBP vallen deels samen met de provinciale prioriteiten uit onder meer de Omgevingsvisie, zoals de energietransitie en circulaire economie, waarbij we er dan ook vanuit gaan dat hier slimme verbindingen kunnen worden gemaakt en er zo een impuls kan worden gegeven aan die opgaven uit de Omgevingsvisie.

Daarnaast is het voor de PvdA van belang dat we ook vanuit dit kader kijken naar de krachtige samenleving. Hiermee zeggen we niet dat dit onderwerp vanuit het IBP moet worden aangevlogen, maar wel dat aspecten als beroepsonderwijs, jeugdhulp en ouderenzorg aandachtspunten blijven voor de provinciale overheid, hetzij om een vliegwiel op gang te brengen, hetzij om een vangnet te spannen.

Daarmee kom ik tenslotte op een aantal wat meer concrete voorstellen uit de Perspectiefnota.

De PvdA is voorstander van de intensiveringen ten behoeve van landschapsbeheer, het composieten-cluster en de regenboogprovincie. Ook de organisatie van de nationale viering van Bevrijdingsdag in Flevoland kunnen wij van harte ondersteunen. De PvdA heeft op een aantal onderwerpen voorafgaand aan de Programmabegroting nog wel meer duidelijkheid nodig om een positief besluit te kunnen nemen.

Het betreft:

  • inzet Nationaal Park Nieuw Land (waar wij op zich enthousiast over zijn, maar waar wij wel graag willen weten waar het geld voor bedoeld is),
  • transitie OMFL (waarbij wij benieuwd zijn of hiermee deels ook een antwoord gegeven kan worden op de onderbesteding van het economisch programma),
  • het AER programma Eurodyssey (op zich sympathiek, maar waarom een overheidstaak),
  • uitbreiding formatie afdeling Infra (op zich wellicht logisch, maar de omvang vraagt om een uitgebreide onderbouwing),

Met inachtneming van deze vragen, opmerkingen en kanttekeningen kan de PvdA instemmen met het voorgestelde besluit om de Perspectiefnota 2019-2022 als leidraad te hanteren voor de opstelling van de Programmabegroting 2019. Er ligt een degelijke en solide financiële basis om later dit jaar een sluitende begroting aan te bieden, waarbij onze reserves op een verantwoord niveau blijven. Dat is verstandig i.v.m. het eerder genoemde IBP, maar ook vanwege de mogelijke impact van het beheer van de Oostvaardersplassen, vanwege de volgende herziening van het Provinciefonds, en vanwege de aangekondigde nieuwe rekenmethode voor risico’s van grote infrastructurele projecten en programma’s.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager