Door op 28 november 2014

Permanente bewoning op recreatiepark?

De staten hebben zich afgelopen woensdag gebogen over het vraagstuk om permanente bewoning toe te staan op het park Zuiderzee op Zuid. Het college van GS heeft positief geadviseerd om de inspraak termijn in te gaan. In 2010 zijn er 157 appartementen opgeleverd en in de verkoop gezet. Op dit moment zijn er nog ruim 60 appartementen niet verkocht en heeft de ontwikkelaar de gang gemaakt naar de gemeente met de vraag om het bestemmingsplan te wijzigen zodat permanente bewoning wordt toegestaan. De ontwikkelaar is er van overtuigd dat de appartementen van € 400.000,- dan zo verkocht zijn.

In het provinciale omgevingsplan wordt als uitgangspunt gehanteerd dat permanente bewoning niet wordt toegestaan op recreatieparken. Daar waar andere gemeenten deze kaders handhaven, dient de gemeente Dronten dit ook voor deze locatie te doen, anders schep je hiermee precedenten.  Onze fractie vond dat de ontwikkelaar zelf onvoldoende inspanningen heeft verricht om zelf te zoeken naar andere oplossingen. Verder is duidelijk uit rapporten op te maken dat er geen vraag is vanuit de regio zelf naar deze appartementen en heeft het gebied ook geen multimodale ontsluiting. De aanvraag voldoet hiermee niet aan deze twee treden van de ladder van duurzame verstedelijking.

Verder hadden wij er ook grote moeite mee dat de waardevermeerdering (ongeveer 20%) rechtstreeks geïncasseerd zou worden door de ontwikkelaar. Tenslotte is er ook niet onderbouwd welke effecten deze stap zou hebben voor de woningmarkt van Dronten wanneer er in een klap 157 koopwoningen op de markt zou komen. Dit heeft er voor ons toe geleid dat wij de plannen niet inspraakrijp achtten.