Door op 22 december 2014

Nieuwe Natuur – slotstuk

Afgelopen woensdag 17 december kwamen Provinciale Staten tot een slotstuk van een al lang lopend en ingewikkeld proces, het dossier Nieuwe Natuur.

De Partij van de Arbeid fractie kon zich in grote lijnen vinden in de door het college van GS opgestelde voorstel van gehonoreerde projecten. Er zit veel balans in de spreiding over de provincie en ook in de diversiteit van de verschillende voorstellen. Wij zijn blij dat veel kleinere initiatieven (denk aan het luierbos, vierkante meter natuur etc.) een plekje lijken te kunnen gaan vinden binnen een groter project (zoals de Eemvallei of het Noorderwold). Het proces van clustering en opwerking, waar toe onze fractie in een eerdere commissie had opgeroepen, lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Natuurlijk zit er in zo’n omvangrijk pakket altijd voorstellen die op meer van onze steun kunnen rekenen dan andere en konden helaas niet alle voostellen gehonoreerd worden, maar het hele pakket overziend en kijkend naar de voorstellen die er wel in zitten, kunnen we toch heel tevreden zijn.

Onze fractie had nog wel een aantal aandachtspunten:

1) Draagvlak. Voorafgaande aan het hele proces is in brede overeenstemming door de Staten uitgesproken dat de projecten op breed draagvlak van zowel de grondeigenaren als de omgeving moeten kunnen rekenen. Dit is voor sommige gehonoreerde projecten nog wel een extra aandachtspunt en hier zal de komende periode hard aan gewerkt worden door de indieners.

2) Aansluiting bij bestaande natuurgebieden om te komen tot robuuste natuur en tegengaan van versnippering. Het is goed om te zien dat dit kader breed gedragen wordt en ook bijvoorbeeld de LTO Noord dit pleidooi actief ondersteunt. Veel van de gehonoreerde projecten voldoen gelukkig aan dit voor ons belangrijke criterium.

3) Wij willen voorkomen dat “waardevolle bijvangst” verloren gaat en hier concrete afspraken over maken. Zeker als deze ook nog eens heel erg hoog scoren op de meetlat. “Waardevolle bijvangst” zijn projecten die niet strikt genomen voldoen aan alle criteria van Nieuwe Natuur, maar wel op gedeeltes goed kunnen scoren en welke wel een verijking voor de provincie kunnen zijn. Het voor ons belangrijkste voorstel hiervan is het project Grote Trap. Dit vormt de bestaande natuurstrook tussen het Kotterbos/Oostvaardersplassen en het Hosterwold, ook wel het Adelaarstrace genoemd.

Een fietspad door deze strook is een door ons lang gekoesterde wens en vormt een belangrijke missende schakel voor de recreatieve fiets en wandelmogelijkheden in Zuidelijk Flevoland en zou de al reeds eerder aangelegde fietsbruggen over de Hoge vaart, A6 en Gooise weg eindelijk de functie geven waarvoor deze bedoeld waren.
Onze fractie is wel van mening dat de aanleg van 10 km asfalt niet van het beschikbare budget voor Nieuwe Natuur zou moeten afgaan en zoeken hiervoor financiering buiten het programma Nieuwe Natuur.

Wij hebben dan ook een motie ingedien om het college van GS opdracht te geven nog in februari 2015 met een concreet voorstel tot aanleg van dit fietspad te komen. Dit voorstel kon op een groot draagvlak binnen de Staten rekenen en werd met een zeer grote meerderheid aangenomen.

4) Onze fractie wil een flexibele invulling van de reservelijst. Wat ons betreft komen in principe alle niet gehonereerde projecten en ook niet gehonoreerde hectares op de reservelijst zonder volgorde vooraf en geven we GS de ruimte om binnen de uitgangspunten van de meetlat en de kaders hier dynamisch mee om te gaan en het vervolgproces ook dynamisch te houden. Hiermee kunnen ook mogelijke knelpunten die tijdens de uitvoering kunnen ontstaan worden opgevangen. Bovendien zitten er ook onder de niet gehonoreerde projecten nog een aantal interessante projecten zoals “Ruimte voor weidevogels” in de Zwarte Hoek.
Ook dit idee van onze fractie kon op brede bijval in de Staten rekenen en is verwoord in een breed gedragen motie over het vervolg proces.

Al met al denkt onze fractie dat er afgelopen woensdag een goed onderbouwd en gebalanceerd voorstel is aangenomen door de Provinciale Staten met goede aanvullingen in de vorm van de twee aangenomen moties over het vervolgproces en het fietspad door de Grote Trap.

Wij willen hier nogmaals onze waardering uitspreken voor de grote inzet van de gedeputeerde, de ambtenaren en natuurlijk de projectindieners zelf.

 

Zie hier de eerder verschenen artikelen over het dossier Nieuwe Natuur:

https://flevoland.pvda.nl/2014/11/02/nieuwe-natuur-flevoland-update/

https://flevoland.pvda.nl/2014/03/18/nieuwe-natuur-flevoland/