Door op 12 juni 2014

Motie PvdA: geen schaliegas winning in Flevoland

Provinciale Staten hebben een motie van de PvdA aangenomen met de strekking dat Flevoland vrij moet blijven van de winning van schaliegas. Het boren naar schaliegas past niet in het duurzame karakter en beleid van Flevoland.

Bij het winnen van schaliegas worden chemicaliën gebruikt. Het riscio bestaat dat deze in het grondwater terecht komen. Er is nog geen goede methode ontwikkeld om het afvalwater dat vrijkomt bij winning goed te reinigen. Daarnaast is er kans op schade aan de bodem. Over de risico’s op lange termijn is nog te weinig bekend. De PvdA Flevoland wil liever inzetten op schone, duurzame vormen van energie, zoals windenergie, zonne-energie en biomassa.

De Tweede Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het onderzoeken van de effecten van schaliegaswinning. Dronten en de Noordoostpolder zijn daarbij aangewezen als mogelijke boorlocaties. Dit houdt de deur op een kiertje om schaliegaswinning toch mogelijk te maken. De Statenfractie had graag gezien dat de PvdA in de Tweede Kamer zich juist duidelijk had uitgesproken tegen schaliegaswinning en ook geen tijd, geld en energie zou steken in een onderzoek naar de mogelijkheden.

Met deze en eerdere moties geven we een duidelijk signaal af dat we geen winning van schaliegas willen in Flevoland. Hierbij steunen we onze partijgenoten in de Noordoostpolder die zich eerder ook al tegen winning van schaliegas uitspraken. De gemeenten Noordoostpolder en Lelystad hebben zich inmiddels ‘schaliegasvrij’ verklaard. Een soortgelijke motie in Almere heeft het net niet gehaald.

Voor meer informatie kunt u op het item op Omroep Flevoland bekijken.