Door op 17 mei 2013

Milieu effectrapportage Luchthaven Lelystad

Op 15 mei is Provinciale Staten door de gedeputeerde geïnformeerd over de start van de MER-procedure voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. De PvdA is blij met deze stap en is voorstander van een duurzame en innovatieve ontwikkeling van Luchthaven Lelystad, die nieuwe werkgelegenheid voor de regio oplevert.

Uitgangspunt is dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Inzet is dat er in Flevoland geen vliegroutes over bewoond gebied worden geleid. De luchthaven moet goed bereikbaar worden met hoogwaardig openbaar vervoer zodat iedereen in de regio kan profiteren van deze ontwikkeling.

De fractie heeft kennis te nemen van de start en het gewenste tijdpad voor de MER-procedure. De directie van de luchthaven Lelystad dient de benodigde aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu in. Daarna legt de minister de aanvraag en een notitie ter visie. In de notitie wordt onder andere beschreven welke effecten, hoe en tot hoeverre onderzocht gaan worden. De MER wordt daarna een bijlage bij het door de minister te nemen Luchthavenbesluit en voor diverse andere ontwikkelingen zoals woningbouw, landbouw, natuurontwikkeling en plaatsing van windmolens in de omgeving van de luchthaven en voor de bereikbaarheid over land. Ook de vliegroutes worden in de notitie op elkaar afgestemd en aangeduid. In april 2012 heeft de commissie Alders voor de mogelijke ontwikkelingen op luchthaven Lelystad een vooronderzoek gedaan. De Alderstafel  heeft in haar vooronderzoek ook al indicatieve vliegroutes aangeduid die in de MER nader uitgewerkt en onderzocht zullen worden.

Op dit moment wordt gelijktijdig gewerkt in negen werksporen, waaronder het opstellen van een nieuw Luchthavenbesluit en de uitwerking van de vliegroutes. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is portefeuillehouder van alle negen werksporen.  In het Luchthavenbesluit wordt formeel de gewenste ruimte bepaald voor een ontwikkeling van de luchthaven tussen 2015 en 2020 naar 25.000 vliegtuigbewegingen. Voor een mogelijke tweede tranche naar 45.000 vliegtuigbewegingen is daarna nog een aanpassing van het luchthavenbesluit nodig.

Om aan iedereen duidelijkheid te geven over de mogelijke inpassing van luchthaven Lelystad in het Nederlandse luchtruim wordt het routeontwerp daarna definitief vastgesteld als integraal onderdeel van het luchtruimontwerp. In de loop van 2013-2014 wordt de indicatieve routestructuur uitgewerkt. Het definitieve ontwerp kan en zal als onderdeel van de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit door alle belanghebbenden, waaronder ook de provincie, definitief worden beoordeeld, waarna de minister het eindoordeel geeft.