Door op 16 november 2013

Kwetsbare jongeren hebben een steuntje in de rug nodig

Kwetsbare jongeren die een jeugdzorgtraject achter de rug hebben, komen moeilijk aan een baan. Daarom heeft PvdA-statenfractie het initiatief genomen om op provinciaal niveau concreet met de problematiek van deze jongeren op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. PvdA en CU hebben afgelopen Statendag van 13 november jl. middels een motie het College van Gedeputeerde Staten verzocht om binnen drie maanden een voorstel te doen aan de Staten voor een programma om de toeleiding naar werk voor deze groep kwetsbare jongeren extra te ondersteunen. De motie is, behalve door de PVV, door alle fracties ondersteund en met de meerderheid aangenomen dus.

Uit alle cijfers blijkt dat de werkloosheid onder jongeren in de laatste jaren is toegenomen . Vanuit de politiek zijn in de laatste maanden acties in touw gezet om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid poogde samen met gemeenten en uitzendbureau Randstad jongeren aan het werk te krijgen via busreizen langs werkgevers.
Helaas is voor jongeren met een ‘vlekje’ in de plannen van de landelijke overheid weinig aandacht. Jongeren die een zware jeugdzorgtraject hebben afgerond doen niet van zichzelf mee. Zij hebben een steuntje in de rug nodig.
PvdA wil dat de provincie financiële middelen beschikbaar stelt om de werkloosheid onder deze jongeren te bestrijden. PvdA wil ook dat de arbeidsproblematiek van deze jongeren een onderdeel wordt van de Flevolandse politieke agenda zodat de gemeente dit verder op kunnen pakken.