Door op 22 april 2014

Keuze voor Variant 4 Flevokust

Op 16 april jongstleden heeft Provinciale Staten (PS) ingestemd met een nader onderzoek en een milieu-effect-studie voor Flevokust. Sinds de gemeenteraad van Lelystad het oorspronkelijke plan (variant 0) heeft afgewezen, zijn er alternatieve plannen ontwikkeld door de provincie in overleg met samenwerkingspartners en na inspraak door inwoners. Uit de zes overgebleven varianten is op voorstel van GS door PS een keuze gemaakt. In variant 4 is een aantal zaken verbeterd ten opzichte van variant 0.

  1. Net als in het raadsvoorstel is er geen sprake meer van het gebruik van schadelijke stoffen,
  2. Er wordt beter dan voorheen onderscheid gemaakt tussen de rol van provincie en gemeente.
  3. Het terrein hoeft maar beperkt te worden opgehoogd, en
  4. De financiële risico’s zijn gefaseerd.

Door de gemeenteraadsverkiezingen leek het erop dat we veel tempo en tijd zouden verliezen. Voor de PvdA Flevoland was dit aanleiding een motie in te dienen waarin de provincie werd opgeroepen zelf een actieve rol te spelen.  Alleen D66 stemde tegen.

De PvdA is blij dat door deze snelle aanpak Flevokust op agenda blijft en dat we flinke subsidies voor werkgelegenheid in Flevoland hebben weten te behouden. Ook in de nu gekozen variant blijven er risico’s / onzekerheden die onderzocht gaan worden:

  1. Bij een buitendijkse haven is de aanleg van een golfbreker noodzakelijk. Er moet meer inzicht komen in de kosten daarvan.
  2. Er moet buitendijks rijksgrond worden aangekocht
  3. De wijze waarop natuurcompensatie moet plaatsvinden

De PvdA ziet dit onderzoek en de uitkomsten met vertrouwen tegemoet.

De PvdA heeft ook aangedrongen om snel na de vorming van een nieuw college in Lelystad opnieuw te kijken hoe kan worden samengewerkt en of er niet alsnog in een gemeenschappelijk ontwikkel/ontwerpproces met gemeente kan worden gewerkt aan een integraalplan voor haven en industrieterrein.

Gelukkig is er ruimte in de procedure om bestuurlijk overleg te plegen met het nieuwe college van Lelystad. Verder heeft de gedeputeerde toegezegd dat goed zal worden overlegd met omwonenden en belanghebbenden.

Al met al is de PvdA content met de aanpassingen in het plan en heeft zij ingestemd met het onderzoek.