Door op 7 juni 2013

Juist in tijden van crisis moet je blijven investeren

De Provinciale Staten van Flevoland behandelde op 5 juni de Perspectievennota. Deze nota geeft een doorkijk naar de financiële situatie van de provincie de komende jaren. Fractievoorzitter Peter Pels maakt halverwege de collegeperiode de balans op:

“Er is in de afgelopen 2 jaar veel bereikt. Het collegeprogramma – met daarin forse ombuigingen – ligt op schema. Het college verdient daar een compliment voor. Dit geldt zeker ook voor maatschappelijke organisaties die – gedwongen door de andere koers- een andere rol kregen. En voor de ambtelijke organisatie die eveneens het accent moest verleggen”.

Oostvaarderswold

“De afspraken over Oostvaarderswold hebben we niet kunnen uitvoeren. De ambities en middelen zijn deels ondergebracht in het programma Nieuwe Natuur waar we binnenkort over komen te spreken. Ook bij de uitvoering van DEON waren we graag verder geweest. Het college heeft ons vandaag de contouren geschetst van een andere aanpak waarmee we hopelijk wél onze doelen bereiken”.

Openbaar vervoer

Pels sprak zijn zorgen uit over het openbaar vervoer. “Door de komst van de Hanzelijn is de provinciale dienstregeling nogal gewijzigd. Dat betekent voor sommige Flevolanders een verslechtering van het OV aanbod. Met name voor groepen die afhankelijk zijn van het OV om deel te kunnen nemen aan de samenleving (ouderen, scholieren en studenten) is dat ingrijpend. Door duurdere concessies dreigt een verdere verschraling van het OV aanbod”. De PvdA wil vasthouden aan de ambities zoals die zijn verwoord in de OV visie en de Nota Mobiliteit. Op 3 juli staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

Geen bezuinigingen op sociale agenda

De Perspectievennota schetst een somber beeld. Er komen opnieuw financiële risico’s af op de provincie. Er moet in totaal voor circa 6 miljoen euro worden bezuinigd. De PvdA is blij met de keuze niet verder te bezuinigen op maatschappelijke taken. “Er moet rust komen op dit dossier”.

Jeugdzorg

De PvdA maakt zich zorgen over de decentralisatieopgaven die op gemeenten afkomen. Het hoge tempo in combinatie met de korting op het budget en het feit dat gemeenten geen ervaring hebben met dit complexe beleidsterrein voorspelt bij de decentralisatie van de jeugdzorg weinig goeds. De PvdA wil dat de provincie alles doet wat in haar vermogen ligt om de decentralisatie goed te laten verlopen zodat er geen kwetsbare doelgroepen de dupe worden van de decentralisatie.

Taakstelling organisatie 

De ambtelijke organisatie krijgt opnieuw een forse taakstelling van 2,6 miljoen euro. “Los van alle gevolgen die dit voor personen heeft, vragen wij het college: wat betekent dit voor de slagkracht van de organisatie? Bent u straks nog in staat de taken uit voeren?”

Indexering opcenten

Na 2 jaar bevriezen stelt het college een beperkte indexering voor van 2% van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Deze maatregel is nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, zonder in te leveren op ambitieniveau. Over de gehele collegeperiode is de stijging gemiddeld 1% per jaar, onder het niveau van de inflatie. Daar waar 4,5 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt in onderhoud en beheer van weginfrastructuur vindt de PvdA een bedrag van 4 euro per auto per jaar een offer dat gevraagd mag worden van de automobilist. Flevoland behoort daarmee nog steeds tot de provincies met het laagste tarief. Bij de vaststelling van de begroting wordt een definitief besluit genomen over de opcenten.

Blijven investeren

“In tijden van crisis moet je niet inleveren op je ambitieniveau maar juist investeren. Het probleem van de crisis is niet dat we een paar procent koopkracht inleveren, maar dat er minder kansen worden gecreëerd voor mensen. De PvdA wil – ondanks de crisis – blijven investeren in kansen, ook nu onze financiële ruimte beperkt is. Daar waar het niet lukt om middelen te besteden moeten we op zoek naar projecten die wel kansrijk zijn.

Structuur versterken

“We denken daarbij vooral aan structuurversterkende maatregelen. Aanleg van weg- en OV infrastructuur, maar zeker ook economische en sociale infrastructuur en niet te vergeten natuur. Luchthaven Lelystad, de Flevokust, Erfgoedpark Batavialand, maar ook ontwikkelingen als de Markerwadden en Oosterwold zijn daar goede voorbeelden van. Dat zijn zaken die onze provincie uiteindelijk verder helpen”. De PvdA wil daarnaast aandacht voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid, die sterk oploopt in Flevoland. “We zouden aanvullend op wat gemeenten al doen een extra impuls kunnen geven”.