Door op 1 februari 2014

Investeringsprogramma Flevoland Almere

Op 29 januari 2014 vergaderde Provinciale Staten over projectvoorstellen voor het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Deze provinciale gelden helpen voorzieningen en economische ontwikkelingen te realiseren, die belangrijk zijn voor Almere en Flevoland. Provinciale Staten hebben de bevoegdheid ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen tegen projectideeën. Na een ‘ja’ beslissen Gedeputeerde Staten vervolgens over de definitieve subsidieverzoeken. Na de nodige discussie heeft Provinciale Staten alle voorstellen goedgekeurd.

De PvdA-fractie stemde voor drie voorstellen en tegen één idee: Reedewaard. Ook SP, D’66 en Groen Links stemden tegen dit voorstel. Het leek er eerst op dat een meerderheid tegen dit plan zou stemmen. Er was veel kritiek vanwege het feit dat bij Reedewaard samenlevingsgeld naar een voorziening gaat, die alleen toegankelijk is voor mensen met een goed inkomen. De PVV besloot echter op het laatste moment toch steun te geven. Naar de reden daarvan is het gissen… Hieronder lichten we alle projectvoorstellen toe.

Almere Kennis Talent

Dit plan voorziet in een centrum dat onderzoek doet naar talent en aanleg van kinderen en jongeren voor de verschillende sporten. Het centrum werkt samen met onderwijs en sportverenigingen. Doel is talent vroeg op te sporen en passende sport voor kinderen te vinden. Zo heeft talent meer kans, gaan meer kinderen sporten en blijven jongeren langer sporten. Het centrum verbindt topsport en breedtesport. Het idee sluit aan bij het provinciaal sportbeleid en de sportvisie van het IAK (Schaalsprong Almere).

Het is een nieuwe en vernieuwende voorziening, met uitstraling in Almere, Flevoland en Nederland. De PvdA is positief over dit project.

Reedewaard 

De PvdA geeft complimenten aan de initiatiefnemers. Zij zijn maatschappelijk betrokken en vasthoudend. De voorziening Reedewaard is gepland in een leegstaand kantoorpand in Almere Haven en moet onderdak bieden aan mensen met dementie. Met luxe appartementen kan Reedewaard een bijdrage leveren aan het tekort aan verpleeghuiszorg in Almere.

Toch geeft de PvdA geen steun aan dit idee. Wij willen geen publiek geld steken in een instelling, die alleen toegankelijk is voor wie dat kan betalen. En dat in een tijd waarin bezuinigd wordt op AWBZ-zorg en de WMO. Het is prima als de markt deze voorziening mogelijk maakt, maar de overheid is verantwoordelijk voor woon- en zorgvoorzieningen, waar iedereen terecht kan die dat nodig heeft.

Hectare Cultuur

De PvdA-fractie hoopt echt dat het Cultureel Centrum Almere het bruisende centrum voor cultuur wordt, dat past bij een grote stad en een aanwinst is voor Flevoland. Een schouwburg waar je graag wilt zijn? Prima! Een Guggenheim Almere? Ja graag! Een open, welkome, creatieve sfeer? Meteen doen!

Toch waren we kritisch. De plannen zijn nog vaag. Hoe realistisch is het allemaal? Komen er productiehuizen? Er is herstelwerk nodig in de relaties van schouwburg met CKV en Casla. Één van de voorwaarden voor succes is Talentontwikkeling, de CKV-functie. Daarom hebben we van de gedeputeerde de  toezegging gevraagd bij zijn collega portefeuillehouder cultuur, de wethouder van Almere, aan te dringen op een toekomstbestendig CKV, met huurprijzen die op te brengen zijn. Cultuureducatie is voorwaarde voor succes van net Cultureel Centrum Almere. Onder deze voorwaarde is de PvdA-fractie akkoord gegaan.

Onderdoorgang A-6

Verbreding van de A-6 komt eerder dan verwacht. Dat is heel mooi voor Almere en voor Flevoland. Het is efficiënter en goedkoper om de verbinding tussen  de Stad en Nobelhorst  gelijk mee te nemen. Hoewel het niet echt een voorziening betreft, is de PvdA daarom toch akkoord. Je kunt zeggen: pragmatisch akkoord.