Door op 14 juni 2014

Huishoudboekje goed op orde

Provinciale Staten behandelden deze week de Perspectievennota, het financiële doorkijkje naar de begroting van 2015 en verder. De PvdA is tevreden. Het huishoudboekje van de provincie is goed op orde. Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd, de provincie heeft taken afgestoten en gesneden in de eigen organisatie. Deze vaak pijnlijke ombuigingen zijn voorspoediger verlopen dan gedacht.

De reservepositie van de provincie is verbeterd, de risico’s zijn beter in beeld. Er heeft geen lastenverzwaring voor de burger plaatsgevonden. Voor de provinciale opcenten wordt 4 jaar lang de nullijn vastgehouden. Desondanks heeft het college ruimte gevonden om in 2014 1,5 miljoen euro extra te investeren. Het geld gaat naar projecten op het gebied van duurzaamheid, natuur, verbeteringen van het openbaar vervoer en werkgelegenheid. Ook wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de luchthaven. PvdA gedeputeerde Marc Witteman ontving veel complimenten voor het gevoerde beleid. “De Jeroen Dijsselbloem van Flevoland”, was zelfs te horen uit de mond van VVD fractievoorzitter Jan de Reus.

Dankzij een financiële meevaller uit de Meicirculaire kan de provincie op extra inkomsten rekenen. Dat levert ook op langere termijn een sluitende begroting op. Vanaf 2015 is er  ruimte voor nieuw beleid, waar de toekomstige Provinciale Staten en een nieuw te vormen coalitie invulling aan kunnen geven.

“De PvdA is blij met deze extra impuls aan het einde van deze bestuursperiode. We moeten juist nu werk maken van Flevoland. Investeren in duurzaamheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid en natuur”, aldus fractievoorzitter Peter Pels.

“De PvdA is ook blij met de extra impuls voor verbetering van het openbaar vervoer! We gaan graag met het college in gesprek over een zinvolle invulling van deze extra middelen. Wat ons betreft zit die in het oplossen van knelpunten of het verlagen van de tarieven voor de gebruiker. Verder ondersteunen we het initiatief van Groen Links om te komen tot een business case voor de status van nationaal park. Dit past bij het standpunt van de PvdA om natuur meer beleefbaar en toegankelijk te maken”.

 In de resterende periode en de aanloop naar de verkiezingen wil de PvdA de volgende accenten onderstrepen:

  • Een duurzame provincie. Voortvarende uitvoering van DEON (de ontwikkelingsmaatschappij voor duurzaamheidsprojecten). Geen schaliegaswinning in Flevoland,
  • Aanpak werkloosheid en dan met name jeugdwerkloosheid,
  • Zorgvuldige overdracht taken sociale domein naar gemeenten,
  • Heroriëntatie op sociaal domein en rol provincie daarin,
  • Natuurbeleid. Oogsten van programma Nieuwe Natuur. Investeren in Markerwadden. Maar ook discussie voeren over beheer, kwaliteit en toegankelijkheid van Oostvaardersplassen.
  • Ruimtelijk beleid: geen ‘verrommeling’ van het landschap door te ruime toepassing van experimentenkader, maatschappelijke discussie over intensieve veehouderij.
  • Aandacht voor cultuur als kerntaak van de provincie.