Door op 20 oktober 2013

Groen licht voor programma Nieuwe Natuur

Provinciale Staten hebben op 16 oktober groen licht gegeven voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland. Iedereen die hart heeft voor natuur kan plannen voor het maken van nieuwe natuur tot januari 2014 bij de provincie indienen. Het programma biedt ruimte om zo’n 800 hectare nieuwe natuur in Flevoland te maken. De ingediende ideeën worden beoordeeld aan de hand van de zogenaamde ‘meetlat’. “De PvdA is blij dat we een start met nieuwe natuur in Flevoland kunnen maken”, aldus fractievoorzitter Peter Pels. “Het Oostvaarderswold is tijdens de uitvoering stopgezet. We moeten vanuit deze  bestaande en ingewikkelde situatie tot nieuwe natuur zien te komen”.

Afgesproken is dat gronden die tussen het Horsterwold en Oostvaardersplassen zijn verworven voor de realisatie van het voormalige Oostvaarderswold opnieuw kunnen worden ingezet. Daarvoor is medewerking nodig van de grondeigenaren Flevolandschap, Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland. De compensatieverplichtingen die de provincie bij de start van Oostvaarderswold is aangegaan moeten gewoon worden uitgevoerd.

Fractievoorzitter Peter Pels: “We hebben aan het begin een aantal criteria vastgelegd. Kwaliteit van natuur,  maar het belang van biodiversiteit, recreatie en economie. Aan het einde van het proces zullen we de projecten toetsen aan deze criteria. We willen heldere en duidelijke spelregels zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt”. Verder wil de PvdA geen versnippering van natuurprojecten en inzetten op toegankelijke natuur: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van natuur.

De PvdA vindt het verder belangrijk dat bij nieuwe projecten het geld maximaal besteed wordt aan natuur: waardeverlies door het ruilen van grond en hoge proceskosten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Tenslotte wil de PvdA een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de projecten, bijvoorbeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om een advies te vragen. Het college van GS deed een toezegging op dit punt.

Begin 2014 vindt een eerste beoordeling plaats van de ingediende projecten. Zie voor meer informatie: www.flevoland.nl/nieuwenatuur