Door op 17 mei 2013

Gemengde gevoelens bij jaarrekening

De jaarrekening 2012 van de Provincie Flevoland is een goede barometer van de stand van zaken tot nu toe in deze Statenperiode. De uitvoering van het coalitieprogramma is goed op streek. Daar zit ook een keerzijde aan. De provincie heeft gekozen voor een nieuw profiel: terug naar de kerntaken. Gedwongen door de financiële situatie zijn op de sociale agenda en de ambtelijke organisatie pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd van 14 miljoen euro.

De jaarrekening sluit met een batig saldo van 6 miljoen. Daar kun je de wenkbrauwen bij optrekken. Zoveel bezuinigen en dan nog over houden? Is er soms geen recessie? Doet de provincie wel genoeg aan economische impulsen? Daarbij is het goed te bedenken dat er de komende tijden nog meer bezuinigingen aankomen en deze provincie wel erg weinig eigen vermogen heeft.

Waar bezuinigingen in een hoog tempo zijn doorgevoerd, blijkt het aan de andere kant lastig investeringen die we ons hebben voorgenomen tijdig te doen. Partners haken af, cofinanciering valt weg, projecten gaan in de vertraging. Daardoor blijft her en der geld op de plank liggen. Het rijk trok zich terug uit Oostvaarderswold.  Projecten op het gebied van economie en duurzaamheid komen moeizaam van de grond. Besluiten over infrastructuur gaan op de lange baan.

De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie juist in tijden van economische crisis blijft investeren en dat publieke middelen worden besteed wordt aan de maatschappelijke doelen waarvoor ze bedoeld zijn. Als dat nodig is moeten we middelen anders inzetten zodat ze besteed kunnen worden aan projecten die wél haalbaar zijn. Die discussie krijgt op 5 juni een vervolg bij de algemene beschouwingen.

De jaarrekening is tenslotte ook een weergave van het feit dat het onze gedeputeerde Marc Witteman – nu bewezen – succesvol is als portefeuillehouder financiën. In tegenstelling tot twee jaar geleden is de organisatie ‘in control”, Dat is vooral een compliment voor de portefeuillehouder, maar uiteraard ook voor het management en de financiële mensen.