Door op 12 april 2013

Duidelijkheid transitie Jeugdzorg!

De PvdA-fractie in Flevoland wil snel duidelijkheid van het Rijk over de transitie jeugdzorg. Een van de belangrijke dossiers waar de Provincie op dit moment mee bezig is, is de transitie jeugdzorg. De provincie draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor jeugdzorg over naar de gemeente. Deze overdracht dient in 1 januari 2015 afgerond te zijn. Naast de provinciale jeugdzorg krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid van de jeugd-ggz, jeugd-lvg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit naast het beleidsterrein van de jeugd- en opvoedhulp die nu onder de gemeente valt.

Het moet helder zijn dat hier gaat om een complexe operatie. Het gaat immers om onze kinderen en jeugd.  Een goed verloop van het proces dat tot een adequate jeugdzorg moet leiden is een vereiste.  Veel deskundigen maken zich zorgen over dit proces. Zij beginnen de haalbaarheid van de datum 1 januari 2015 in twijfel te trekken. Volgens hen, gelet op de omvang en de ingewikkeldheid van het dossier is de zorgvuldigheid veel belangrijker dan een deadline. In dit kader worden vragen gesteld op verschillende bestuurlijke niveaus (gemeenten, provincie en landelijk). Ook de Provinciale Staten Flevoland stelt vaak vragen over de translatie jeugdzorg aan het College. De gedeputeerde Witteman is gevraagde om binnenkort de Provinciale Staten  bij te praten over dit dossier. Op donderdag 4 april jl. zijn diverse  moties ingediend door de Tweede Kamerfracties.

De transitiecommissie  Stelselherziening Jeugd publiceerde in januari 2013 een rapport met haar eerste bevindingen over de stand van zaken jeugdzorg. Deze commissie heeft verschillende ontwikkelingen onderzocht en kwam tot de conclusie dat dat het Rijk in de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang heeft geboekt op het dossier, niet alleen bij landelijke kaderstelling, maar ook bij de facilitering van de gemeenten om invulling te kunnen geven aan de transitieproces.

Samengevat kan er gezegd worden dat het nog veel onduidelijkheden  zijn over de transitie jeugdzorg. De PvdA-fractie  blijft de transitie kritisch volgen en hoopt dat er spoedig meer duidelijkheid is.

Nora Azarkan