Door Willem de Jager op 16 januari 2017

Cultuurnota ‘Typisch Flevoland, net even anders’

Het versterken van de culturele infrastructuur is één van de zeven kerntaken uit Kompas2020, zoals dat is vastgesteld door het bestuur van het IPO als leidraad voor het handelen van de provincies. De PvdA is het van harte eens met deze plaatsbepaling en vindt versterking van de culturele infrastructuur een speerpunt van beleid, zeker om via kunst en cultuur meer smoel te geven aan de nog relatief jonge Flevolandse identiteit.

Daarnaast vinden we dat cultuur van en voor iedereen is en we ondersteunen daarom de maatschappelijke waarde en economische betekenis van cultuur om zo van Flevoland een aantrekkelijke provincie te maken om te wonen, te werken en te recreëren. Ook vinden we het goed dat bijvoorbeeld de mogelijkheid tot cultuureducatie in het onderwijs wordt versterkt, juist om jongeren toegang tot cultuur te verschaffen.

De PvdA heeft in de vergadering van Provinciale Staten Flevoland haar waardering uitgesproken over het proces dat gelopen is om tot de nieuwe beleidsnota te komen en ook het product verdient lof. Toch hebben we, ondanks onze steun, een drietal kritische kanttekeningen geplaatst. Het beleid is namelijk niet alleen koersvast en flexibel, maar op sommige punten ook enigszins oppervlakkig en vrijblijvend:

1. Voorgesteld wordt om in 2017 en 2019 een Evenement Cultuur & Techniek te organiseren voor een bedrag van twee keer €150.000. Het kunstproject Waterlicht op Schokland in december 2015 smaakt inderdaad naar meer, maar als kader wordt nu slechts meegegeven dat het gaat om een cultureel evenement met een grote uitstraling en bovenlokaal publieksbereik. Het plan voor 2019 zou bovendien via de Perspectiefnota in 2018 en het budget bij de Programmabegroting in 2018 beschikbaar gesteld kunnen worden. Dan vindt immers de integrale afweging voor 2019 plaats. Op dit punt heeft gedeputeerde Michiel Rijsberman een toezegging gedaan.

2. Er wordt een Langetermijnvisie Erfgoed ontwikkeld, wat op zich een goede zaak is. Maar waarom hiervoor €300.000 nodig is en daarvan €125.000 uitgegeven moet worden aan de ontwikkeling hiervan, zodat voor de uitvoering nog €175.000 overblijft, is voor de PvdA niet duidelijk en qua verhouding uit het lood.

3. Het eenmalig ontwerpen van een Instrumentarium Monitoring & Evaluatie is verstandig, maar het was prettiger geweest als we vooraf een ‘ex ante’ onderzoek zouden hebben gehad om zicht te krijgen op de beoogde mate van effectiviteit. Dan ook zou meer onderbouwd kunnen worden op welke manier je effecten niet alleen kunt tellen of meten, maar vooral ook kunt wegen.

M.b.t. een onderzoek naar een achtste Landschapskunstwerk is de PvdA van oordeel dat we dit niet op voorhand willen afwijzen, ook al omdat nog niet in iedere gemeente in Flevoland een dergelijk kunstwerk is. De pertinente tegenstanders heb ik gewezen op het gegeven dat het Vrijheidsbeeld en de Eiffeltoren aanvankelijk ook lelijk gevonden werden, maar dat het nu wel herkenbare iconen zijn geworden die onlosmakelijk horen bij de plaats waar ze staan. Wel vinden we ook hier weer dat sprake moet zijn van een integrale afweging, dus graag via Perspectiefnota en Programmabegroting.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager