Door Willem de Jager op 1 februari 2016

Cultuur geeft energie en identiteit aan Flevoland

Op 27 januari 2016 is de startnotitie om te komen tot nieuw cultuurbeleid in Flevoland vastgesteld door Provinciale Staten. De PvdA ziet cultuur als een provinciale kerntaak die energie en identiteit geeft. Daarom hebben wij bij de behandeling van de startnotitie onze inhoudelijke piketpaaltjes geslagen en aangegeven welke elementen wij van belang vinden en waarom wij deze aspecten in het nieuwe cultuurbeleid verder uitgewerkt willen zien.

In de startnotitie van Gedeputeerde Staten worden vier ‘inhoudelijke’ kaders genoemd, die overigens niet op basis van een evaluatie onderbouwd zijn, namelijk: 1. Culturele identiteit, 2. Dwarsverbanden, 3. Dynamisch netwerk, 4. Meer flexibiliteit en ruimte. Op de eerste na, culturele identiteit, zijn de overige nogal instrumenteel van aard en weinig inhoudelijk. Dat is jammer.

In plaats van deze vier kiezen wij als PvdA daarom voor de vier opgaven die in het IPO Kompas 2020 ‘Samenwerken aan een sterke regio’ worden genoemd op de kerntaak Cultuur: 1. Zorgdragen voor de culturele infrastructuur (denk aan bibliotheken en culturele educatie) 2. Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed (Batavialand bijvoorbeeld) 3. Stimuleren van culturele identiteit (zoals het project Waterlicht van Daan Roosegaarde) 4. Restauratie, instandhouding en herbestemming monumenten. Hier zou je in Flevoland ook kunnen denken aan landschapskunstwerken (zoals ‘De hurkende man’ bij Lelystad). Deze vier opgaven zijn voor ons kaderstellend en we willen ze dan ook graag onderbouwd uitgewerkt zien in het voorstel voor het nieuwe cultuurbeleid.

In de startnotitie worden verder drie belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen genoemd: 1. Veranderende publiekswaarden, 2. Veranderende positie van steden en regio’s, 3. Groeiende invloed van de burger. We vinden het goed deze te betrekken bij de uitwerking. Daarnaast verwijzen wij ook op dit vlak graag naar het IPO Kompas waarin gewezen wordt op de volgende drie maatschappelijke ontwikkelingen: 1. Bij toenemende internationalisering leeft de behoefte aan regionale culturele identiteit op, 2. Culturele voorzieningen en een aantrekkelijke fysieke omgeving zijn meer en meer een belangrijke vestigingsfactor van betekenis, 3. Cultuur draagt bij aan gelijke ontwikkelkansen voor een ieder. Ook op deze trends zien wij graag een inhoudelijk antwoord in het voorstel voor het nieuwe cultuurbeleid.

Tenslotte over het financieel kader. Het is verleidelijk om nu al te roepen om meer (of minder) cultuurgeld, maar daar doen wij in dit stadium niet aan mee. Er zijn redenen om meer geld beschikbaar te stellen, namelijk: 1. Het ongedaan maken van de eerdere bezuinigingen van ruim 22% van het budget resulterend in een beschikbaar bedrag van € 4,9 miljoen, 2. De omvang van de cultuursector is landelijk gezien het kleinst in Flevoland, 3. Het gemiddelde bedrag aan cultuur per inwoner bedraagt landelijk € 15, met uitschieters in Zuid Holland (€6) en Friesland (€42). In Flevoland zitten we met € 12 per inwoner onder dit landelijk gemiddelde.

De PvdA vindt dat aan het beschikbaar stellen van geld goede planvorming vooraf hoort te gaan. Plannen die inzicht geven in wat we willen bereiken vereist eerst een antwoord op de maatschappelijke opgaven, de maatschappelijke ontwikkelingen en de beoogde maatschappelijke effecten. We hopen en verwachten dat Gedeputeerde Staten ons een plan gaan opleveren dat daadwerkelijk nieuw elan geeft aan cultuur in Flevoland, een sprankelend plan dat bruist van energie en onze Flevolandse identiteit kleur geeft!

Willem de Jager, PvdA Flevoland

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager