Door op 16 november 2013

5 ton beschikbaar voor een een onderneem, leer, werk, ontdek en onderzoekbedrijf

Op 13 november 2013 heeft de Provinciale Staten van Flevoland een motie een een amendement van de PvdA aangenomen bij de begroting van 2014. Doel van de motie was de versterking van werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek. Werkgelegenheid en bestrijding jeugdwerkeloosheid zijn voor de PvdA belangrijke thema’s in deze statenperiode.

Met de uitbreiding van de luchthaven, de aanleg van de Hanzelijn en de komst van een overslaghaven Flevokust komt Lelystad op een interessant multimodaal knooppunt te liggen, waar nog weinig filedruk is en ruimte voor expansie. Naast Nederland bieden Duitsland, Polen en Scandinavië interessante afzetmarkten.

Flevoland heeft in haar economische agenda clusters benoemd die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Zo wordt in de Noordoostpolder gewerkt aan een cluster rond de toepassing van composieten als vervanger van staal en beton. In Noordelijk Flevoland rond de luchthaven/kustzone/spoor/wegen is een goede voedingsbodem voor transport en logistiek ontstaan en in Zuidelijk Flevoland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een robottechnieklab. Tot slot bied de Floriade kansen voor heel Flevoland in de Agro en Food Bussiness.

Het is belangrijk dat in deze clusters een goede en nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers ontstaat. Het onderwijs en het onderzoek moet zich kunnen richten op vraag uit bedrijfsleven en nauw aansluiten bij ontwikkeling en innovatie. Dit kan door op één locatie samen te werken aan research en development (tripple helix). Het is bewezen dat beroepsonderwijs voor technische beroepen in praktijkgerichte vorm met kruisbestuiving tussen vmbo, mbo en hbo werpt vruchten afwerpt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in de vorm van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten.

Omdat er bij het vliegveld al een vitale coalitie lijkt te ontstaan die onder te titel van een Airport Academy samenwerkt (link: http://www.lelystad.nl/4/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2013-Juni/Plannen-voor-ontwikkeling-Lelystad-Airport-Academy.html) is de PvdA van mening dat voortgang moet worden gemaakt met deze ontwikkeling. Deze oproep werd door PS breed gesteund.

Omdat de SP bovendien constateerde dat er nog 500.000 euro vrij viel in de begroting voor 2014. Is door de PvdA een amandement aan de begroting toegevoegd om dit geld te bestemmen een onderneem, leer, werk, ontdek en onderzoekbedrijf gekoppeld aan de luchthaven Lelystad en gericht op mobiliteit, transport en logistiek. Ook het amandement is breed gesteund. Wij danken dan ook alle partijen die dit succes voor ons hebben mogelijk gemaakt. We wensen GS veel succes bij de verdere uitwerking en de totstandkoming van dit belangrijke centrum.