Binden en verbinden: iedereen doet mee!

De PvdA vindt dat Flevoland er voor iedereen moet zijn. De inwoners van Flevoland verdienen een complete provincie, met goede betaalbare woningen, voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, goede bereikbaarheid, voldoende en goede voorzieningen binnen onderwijs, zorg, sport, cultuur, welzijn en natuur. 


Samen werken aan een sterk Flevoland

door Willem de Jager op 5 juni 2016

De PvdA Flevoland heeft bij de Algemene beschouwingen op 1 juni gepleit voor het vooropstellen van maatschappelijke opgaven. Dit vraagt een andere stijl van besturen en samenwerken die op tal van fronten vernieuwend en grensoverschrijdend is. Daarnaast heeft de PvdA via een motie voorgesteld om de banenafspraak in de Participatiewet actief te benaderen d.w.z. dat we als provincie het

lees verder »

Motie Jeugdzorg aangenomen door Provinciale Staten

door Willem de Jager op 5 juni 2016

De PvdA Flevoland heeft op 25 mei bij de behandeling van de jaarstukken aan Provinciale Staten voorgesteld om de bestemmingsreserve jeugdzorg van € 2,5 miljoen langer beschikbar te houden, zodat gemeenten een regionale vraag kunnen indienen om daarmee knelpunten op te lossen die voortkomen uit de transitie jeugdzorg. Het amendement, dat mede werd ingediend door CU en 50+, heeft

lees verder »

PvdA Flevoland wil geld jeugdhulp behouden

29 mei 2016

De PvdA wil dat de bestemmingsreserve van € 2,5 miljoen, die bedoeld is voor de transitie Jeugdzorg van provincie naar gemeenten, behouden blijft. Dit in weerwil van het college van Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, SP en D66). Het college van GS stelt bij de jaarstukken voor om de reserve Jeugdzorg op te heffen en de middelen vrij te

lees verder »

Meten en wegen van cultuurbeleid

door Willem de Jager op 29 mei 2016

Bij de behandeling van de Startnotitie Cultuurbeleid is afgesproken dat er input geleverd kan worden op de actualisatie van het cultuurbeleid via een aantal ontwerpateliers. Op 20 april jl. was de sessie ‘Meten en wegen van cultuurbeleid’ en vervolgens was dezelfde avond de beeldvormende ronde voor de Commissie Bestuur. Mijn belangrijkste conclusies: ‘Niet tellen, maar wegen’, ‘Blijf in

lees verder »

“Maart” roert zijn staart – Nieuw bestuur pvda afdeling Almere

6 april 2016

Afgelopen dinsdag 15 maart 2016  is er een nieuw pvda afdelingsbestuur geformeerd tijdens de ALV bijeenkomst in het “Kardoes” in Almere-stad. Na een mooie en op de toekomst gerichte toespraak van aftredend voorzitter Hattum Palma en de behandeling van het sociaal jaarverslag door vertrekkend secretaris Ellie Teunissen is het oude bestuur gedechargeerd en zijn de nieuwe bestuursleden in de gelegenheid gesteld zich

lees verder »

Seminar ‘Een rechtvaardig pensioenstelsel voor nu en straks!’

17 maart 2016

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor het seminar van het Ouderen Netwerk in de PvdA over ‘een rechtvaardig pensioenstelsel voor nu en straks’, op maandag 21 maart in de Jaarbeurs (het Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijd: Inloop 17.00 met soep en broodjes, Start 18.00 Einde 21.00 Het ouderennetwerk wil samen met onze politieke vertegenwoordigers,

lees verder »

PvdA Flevoland in actie tijdens NLDoet.

16 maart 2016

De PvdA vindt vrijwilligerswerk erg belangrijk. Daarom doet de Statenfractie van de PvdA Flevoland ieder jaar mee aan NLDoet. Dit jaar heeft de fractie geholpen bij de speeltuin Schateiland in Lelystad. Fractievoorzitter Peter Pels: ‘ vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor de samenleving. Zonder vrijwilligers zou deze speeltuin niet bestaan, maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen niet

lees verder »

Gelijke Beloning: Gelijk Werk- Gelijke Betaling

8 maart 2016

Voor hetzelfde salaris 64 dagen per jaar langer werken dan mannen. Dat is de situatie voor vrouwen in Nederland nog altijd, een eeuw nadat het algemeen kiesrecht in werking trad. En zestig jaar nadat we een einde maakten aan de gewoonte dat vrouwelijke ambtenaren de dag na hun bruiloft ontslagen werden (ze werden immers toch

lees verder »

PvdA spreekt SP aan op versobering busvervoer Almere

door Peter Pels op 26 februari 2016

“Er wordt keer op keer extra geld uitgetrokken voor asfalt. Als het gaat om openbaar vervoer worden de budgetten bevroren. Met stijgende kosten betekent dat minder openbaar vervoer of hogere tarieven voor de reiziger. Dat gaat ten koste van een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen. Ik snap werkelijk niet dat

lees verder »

PvdA: “duidelijke spelregels voor projecten nieuwe natuur”

door Peter Pels op 26 februari 2016

Provinciale Staten spraken op 25 februari  over het programma Nieuwe Natuur. Dit programma kwam tot stand nadat het Oostvaarderswold niet doorging. De niet bestede middelen uit het Oostvaarderswoldproject zijn beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur. Ook de verworven gronden kunnen worden ingezet voor de realisatie van projecten. De compensatieverplichtingen die waren aangegaan moeten wel

lees verder »